ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Regulaminy

ZASADY PRZYJĘCIA DZIECI I MŁODZIEŻY NA DIAGNOZĘ PSYCHOLOGICZNĄ I PEDAGOGICZNĄ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16
Diagnozą psychologiczną objęte są dzieci i młodzież wyłącznie z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16.
Na diagnozę dziecko może zostać zgłoszone na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej poradni lub w sekretariacie.
Na pierwszym spotkaniu niezbędna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego dziecko. Przy kolejnych diagnostycznych spotkaniach kwestię obecności rodzica ustala wraz z rodzicem/opiekunem prawnym psycholog lub pedagog.
Dzieci do dwunastego roku życia są przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców lub opiekunów prawnych (ewentualnie upoważnione przez rodziców na piśmie inne osoby dorosłe np. dziadkowie, rodzeństwo).
W wyjątkowych sytuacjach (po uzgodnieniu z diagnostą) dzieci powyżej dwunastego roku życia mogą przychodzić i wracać samodzielnie, jeśli wcześniej rodzice wyrażą pisemna zgodę na ich samodzielny powrót.
Na pierwsze spotkanie niezbędne jest dostarczenie diagnoście:
Jeśli dziecko było wcześniej pod opieką Poradni Specjalistycznej lub innej Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej, rodzic zobowiązany jest do złożenia minimum tydzień przed planowaną datą pierwszego badania wniosku o  przesłanie takiej dokumentacji/teczki dziecka. Wniosek można złożyć zarówno w PPP nr 16 jak również w Poradni, w której dziecko było wcześniej diagnozowane.
Nie wykonujemy badań psychologicznych i pedagogicznych jeśli dziecko jest chore ( przeziębione, z grypą, anginą, katarem, kaszlem, chorobami zakaźnymi) jak również w stanach uniemożliwiających skupieniem się (np. jeśli dziecko ma  gorączkę, silne bóle głowy, brzucha, jest bardzo fizycznie zmęczone czy głodne).
Badanie diagnostyczne obejmuje wywiad z rodzicem oraz rozmowę  i badanie dziecka. Rodzic nie jest obecny w trakcie diagnozy dziecka, chyba że diagnosta zdecyduje inaczej.
Planowana nieobecność dziecka na spotkaniu diagnostycznym powinna być zgłaszana jak najwcześniej, jednak nie później niż dwa dni przed terminem spotkania.


 

REGULAMIN WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16

 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci, u których stwierdzono niepełnosprawność zgodnie z: Rozporządzeniem MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635) i które posiadają Opinię o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Z zajęć zorganizowanych na podstawie opinii o potrzebie WWRD mogą korzystać dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
Zgłoszenia przyjmowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc. Pierwszeństwo mają dzieci z rejonu działania Poradni nr 16.

Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do:
Zobowiązania Zespołu WWRD:
Organizacja zajęć:
Podpisując zgodę na udział w terapii WWRD rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.


 
 REGULAMIN ZAJĘĆ EEG-BIOFEEDBACK W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16

Na zajęcia EEG-Biofedback przyjmowane są dzieci z rejonu działania Poradni nr 16.
Zapisy chętnych do udziału w terapii przyjmowane są przez sekretariat, w miarę zwalniających się miejsc.
Wstępną kwalifikację na zajęcia przeprowadza psycholog, np. na wniosek innego specjalisty. Ostateczną decyzję o potrzebie zajęć podejmuje terapeuta EEG-BFB.
Warunkiem rozpoczęcia przez dziecko/ucznia terapii jest dostarczenie badania EEG i brak przeciwwskazań do udziału w terapii.
 
Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do:
 
Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby pełnoletnie, upoważnione pisemnie przez rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku dzieci do lat 12)  zobowiązani są do ich przyprowadzania i odprowadzania, a także przebywania na terenie Poradni w czasie trwania zajęć;
Dziecko  powyżej 12 r.ż. może samodzielnie przychodzić na zajęcia jeśli rodzic/opiekun prawny wyrazi na to pisemną zgodę

Zobowiązania terapeuty:
Organizacja zajęć:
 
Odwoływanie i odpracowywanie zajęć:

Podpisując zgodę na udział dziecka w terapii rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.


 
 
REGULAMIN TERAPII METODĄ WARNKEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16

Metoda Warnkego jest jedną z form pomocy dziecku prowadzoną w ramach zajęć terapii pedagogicznej.
Metoda Warnkego przeznaczona jest do wspierania pracy z dziećmi (od 7 roku życia) i młodzieżą, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania, mówienia i przetwarzania bodźców słuchowych.
Na terapię zawsze kieruje pedagog prowadzący zajęcia z dzieckiem po przeprowadzeniu specjalistycznej diagnozy.
Terapia metodą Warnkego jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
Pozostałe, szczegółowe zasady uczestnictwa w tej formie terapii określa regulamin terapii pedagogicznej.

 

 
REGULAMIN ZAJĘĆ TERAPII PEDAGOGICZNEJ W ZAKRESIE CZYTANIA I PISANIA ORAZ MATEMATYKI
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16

Zajęcia terapii pedagogicznej przeznaczone są dla uczniów z rejonu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 posiadających opinię psychologiczno-pedagogiczną, w której stwierdza się specyficzne trudności w uczeniu się lub ich ryzyko lub będących w trakcie diagnozy.

W terapii pedagogicznej z matematyki mogą uczestniczyć dzieci z klas „0”- IV; a w terapii pedagogicznej w zakresie czytania i pisania dzieci z klas I-VI. Dzieci starsze mogą korzystać z konsultacji i pracować pod kierunkiem terapeuty.

O przyjęciu na zajęcia terapii pedagogicznej decyduje zespół pedagogów uwzględniając zakres, głębokość zaburzeń oraz nasilenie trudności szkolnych. Udział w zajęciach może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

Zapisy na dany rok szkolny przyjmowane są przez pierwszy tydzień września. W ciągu roku szkolnego istnieje możliwość konsultacji u specjalisty.

Zajęcia odbywają się w godzinach ustalonych na początku terapii. Czas trwania zajęć jest dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka wynikających z diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i wynosi maksymalnie 60 minut.

Liczbę uczestników na zajęciach terapii pedagogicznej ustala terapeuta prowadzący zajęcia.

W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp.).

Spóźnienie lub nieobecność ucznia na zajęciach nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie.

Planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana jak najwcześniej przed terminem zajęć.

Trzy nieusprawiedliwione nieobecności ucznia powodują skreślenie z listy dzieci uczęszczających na zajęcia.

Na zajęcia terapeutyczne dzieci są przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców/opiekunów prawnych.
Rodzice/ opiekunowie uczniów do lat 12 zobowiązani są do przebywania na terenie Poradni w czasie trwania zajęć.

W szczególnych przypadkach, za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych, dzieci do 12 roku życia mogą przychodzić na zajęcia pod opieką innych osób dorosłych, uczniowie po 12 roku życia mogą przychodzić na zajęcia bez opieki (wymagana jest pisemna zgoda).

Pedagog ma obowiązek informowania rodziców/opiekunów o postępach ucznia oraz przekazywania wskazówek do pracy indywidualnej w domu.

Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do współpracy z terapeutą oraz do dopilnowania, aby dziecko systematycznie i punktualnie uczęszczało na zajęcia. Instruktaż dotyczący pracy w domu oraz wszelkie rozmowy dotyczące dziecka odbywają się w ramach zajęć.

Decyzję o zakończeniu terapii podejmuje terapeuta prowadzący zajęcia po analizie dokumentacji dziecka i ewentualnie po konsultacji z psychologiem.

Podpisując zgodę na udział dziecka w terapii rodzic/opiekun akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.


 
 
REGULAMIN TERAPII METODĄ TOMATISA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16

Diagnozą i terapią Tomatisa obejmujemy dzieci i młodzieży z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16.
 
Na diagnozę dzieci kierowane są przez psychologów, logopedów, terapeutów PPP nr 16. W uzasadnionych przypadkach specjaliści z poradni mogą kierować dzieci na dodatkowe konsultacje do lekarzy specjalistów np. laryngologa, foniatry, neurologa itp.

Zapisy na diagnozę prowadzone są przez sekretariat Poradni w ciągu całego roku.

Na spotkaniu diagnostycznym niezbędna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego dziecka, ze względu na konieczność podpisania zgody na badanie, podania szczegółowych informacji o dziecku oraz konieczność omówienia wyników diagnozy.
Udział w terapii może nastąpić tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

Przeciwskazania do diagnozy i terapii to: infekcja, katar, zapalenie uszu, płynw uszach, przerośnięty trzeci migdał, implanty.
 
Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do:

Dzieci do 12 roku życia są przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców/ opiekunów prawnych lub inne osoby dorosłe upoważnione pisemnie przez  rodziców/opiekunów prawnych.

Rodzice/opiekunowie prawni/inne upoważnione osoby dorosłe  zobowiązani są do towarzyszenia dziecku do lat 12 podczas sesji terapeutycznych, dzieci powyżej 12 roku życia, za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych mogą samodzielnie przychodzić na terapię i opuszczać Poradnię po ukończonej sesji.
Za uszkodzenia sprzętu spowodowane nie stosowaniem się do zaleceń terapeuty finansową odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 
Zobowiązania terapeuty:

Organizacja zajęć:
 
Odwoływanie i odpracowywanie zajęć:

Podpisując zgodę na udział dziecka w terapii rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

 

 
ZASADY ZAPISÓW NA TERAPIĘ METODĄ TOMATISA

Na terapię mogą być zapisane dzieci i młodzież z rejonu naszej Poradni, które dotychczas nie korzystały z terapii uwagi słuchowej w PPP nr 16 oraz które mają przeprowadzoną diagnozę w Poradni nr 16 i wskazanie do terapii.
 
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na terapię podejmują osoby prowadzące terapię, na podstawie aktualnych testów  diagnostycznych i stanu zdrowia dziecka.

W uzasadnionych przypadkach  specjaliści Poradni nr 16 mogą poprosić rodziców/opiekunów prawnych dziecka o dostarczenie pisemnej zgody od lekarza specjalisty na udział dziecka/ucznia w terapii.
 
Przeciwwskazania do diagnozy i terapii to: zapalenie uszu, płyn w uszach, przerośnięty trzeci migdałek, implanty.
 
Zapisy na terapię odbywają się 2-3 razy w roku szkolnym w miarę wolnych miejsc. Informacja o zapisach jest umieszczana na stronie internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 16 dwa tygodnie przed terminem zapisów. 
REGULAMIN TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16
 
Diagnozą i terapią SI obejmujemy dzieci z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16. Zapisy prowadzi sekretariat.
 
Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla  dzieci, które nie są objęte  terapią SI w innych placówkach oświatowych publicznych lub niepublicznych placówkach NFZ.

Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą SI stanowi aktualna (przeprowadzona w ciągu ostatniego roku) diagnoza procesów integracji sensorycznej.

Udział w zajęciach może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, bez infekcji.

Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do:
 
Dzieci do 12 roku życia są przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców, opiekunów prawnych lub inne osoby dorosłe upoważnione pisemnie przez rodziców, opiekunów prawnych. Opiekunowie  zobowiązani są do przebywania na terenie Poradni w czasie trwania zajęć.

Rodziców lub opiekunów prawnych dzieci lub upoważnione osoby dorosłe, którzy po uzgodnieniu z terapeutą oddalają się z budynku poradni  prosimy o udostępnienie pracownikom poradni aktualnego numeru telefonu kontaktowego.

Zobowiązania terapeuty:
Organizacja zajęć:

Odwoływanie i odpracowywanie zajęć:
Podpisując zgodę na udział w terapii rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.


 
REGULAMIN ZAPISÓW NA KONSULTACJE Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Na ocenę rozwoju procesów SI przyjmujemy dzieci z rejonu działania Poradni.
Udział w spotkaniu może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców/ opiekunów prawnych dziecka/ucznia.

Na spotkaniu konsultacyjnym niezbędna jest obecność rodzica dziecka (wskazane  jest zabranie na wizytę książeczki zdrowia dziecka).
 
W spotkaniu mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, bez infekcji.
 
Zapisy na konsultacje (telefonicznie lub osobiście w siedzibie Poradni) odbywają się raz na  trzy miesiące. Dokładna data zapisów podawana jest na stronie internetowej Poradni oraz dostępna w sekretariacie Poradni. 
REGULAMIN ZAPISÓW NA TERAPIĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Na zajęcia przyjmujemy dzieci/uczniów z rejonu działania naszej Poradni.

Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia jest aktualna (przeprowadzona w ciągu ostatniego roku) diagnoza/konsultacja procesów integracji sensorycznej.

Ostateczną decyzję o formach wspomagania dziecka, czasie trwania terapii podejmują osoby prowadzące terapię SI w PPP nr 16 na podstawie aktualnych testów diagnostycznych i zgodnie z potrzebami dziecka.

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci, które nie są objęte terapią SI w innych placówkach oświatowych, publicznych lub niepublicznych placówkach NFZ.

Udział w zajęciach może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców/ opiekunów prawnych dziecka oraz akceptacją Regulaminu zajęć z integracji sensorycznej.

Zapisy na terapię integracji sensorycznej przyjmowane są w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc. Informacje o zwalniających się miejscach umieszczane są na głównej stronie internetowej Poradni lub dostępne w sekretariacie Poradni. 
REGULAMIN ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16
Na zajęcia przyjmujemy dzieci/uczniów z rejonu działania naszej Poradni.
 
Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka/ucznia na zajęcia podejmują specjaliści prowadzący zajęcia.

Udział w zajęciach może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych dziecka/ucznia, po zaakceptowaniu Regulaminu zajęć.
 
Zajęcia prowadzone są przez specjalistów według ustalonego harmonogramu.

Na zajęcia dzieci są przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice/opiekunowie dzieci do lat 12 zobowiązani są do przebywania na terenie Poradni w czasie trwania zajęć. W szczególnych przypadkach, za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych, dzieci do 12 roku życia mogą przychodzić na zajęcia pod opieką innych osób dorosłych, uczniowie po 12 roku życia mogą przychodzić na zajęcia bez opieki (wymagana jest pisemna zgoda).
 
Planowana nieobecność na zajęciach powinna być zgłaszana jak najwcześniej. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności powodują skreślenie z listy osób uczęszczających na zajęcia.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci/uczniów zakwalifikowanych na zajęcia zobowiązują się do przekazania wszelkich informacji i dokumentów dotyczących stanu zdrowia dziecka, informacji o prowadzonych równolegle innych terapiach mogących mieć jakikolwiek związek
z aktualną sytuacją dziecka.
 
W zajęciach biorą udział dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp.).
 
Podczas zajęć obowiązuje strój określony przez osoby prowadzące, dostosowany do rodzaju zajęć.
 
Nie ma możliwości odrobienia zajęć, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), podczas urlopów i zwolnień lekarskich osób prowadzących.
 
Informujemy, iż podpisując zgodę na udział w zajęciach rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 


 
​REGULAMIN KORZYSTANIA Z DIAGNOZY ORTOPTYCZNEJ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16

Na przesiewowe badanie ortoptyczne do gabinetu mieszczącego się w Przedszkolu nr 291 (ul. Siennicka 19b) kierują pisemnie specjaliści Poradni.
 
Badanie jest dopełnieniem diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. W czasie wizyty przewidziany jest czas na diagnozę i ustne przekazanie informacji o jej wynikach.
 
Pisemną informację o wynikach, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego można odebrać w Poradni 16 przy ul. Siennickiej 40 w przeciągu 30 dni od daty złożenia wniosku (zgodnie z rozporządzeniem MEN, DZ.U. z 2013 r, poz. 199 z póź. zm.).
O tym czy informacja jest do odbioru, można dowiadywać się telefonicznie (22 610-21-32) lub osobiście w Sekretariacie Poradni.
 
Informację o wynikach badań dziecka/ucznia rodzice/opiekunowi powinni przekazać psychologowi/pedagogowi w Poradni kierującemu na diagnozę ortoptyczną.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 aktualnie nie prowadzimy terapii ortoptycznej.
  REGULAMIN ZAJĘĆ PSYCHOMOTORYKI W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16
 
Na zajęcia przyjmujemy dzieci z rejonu działania Poradni.

Podstawą przyjęcia dziecka na terapię jest skierowanie od neurologa dziecięcego.

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci, które nie są objęte terapią w innych placówkach oświatowych publicznych lub niepublicznych i placówkach NFZ.

Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Na zajęcia dziecko jest przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców, opiekunów prawnych lub inne osoby dorosłe upoważnione pisemnie przez rodziców, opiekunów prawnych.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do:
 
Zobowiązania terapeuty:
 
Organizacja zajęć:
 
Odwoływanie i odpracowywanie zajęć:

Podpisując zgodę na udział w terapii rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 
 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16
 
Grupy socjoterapeutyczne:
 
Zgłoszenie dziecka na socjoterapię wiąże się z:

Podpisując zgodę na udział w socjoterapii rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

Nie ma możliwości odrabiania zajęć socjoterapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), podczas urlopów i zwolnień lekarskich.

W czasie ferii zimowych uczniowie szkół podstawowych nie mają zajęć socjoterapeutycznych - jest to czas na spotkania z rodzicami (podsumowanie półrocznej pracy z dzieckiem). Młodzież kontynuuje zajęcia socjoterapeutyczne w czasie ferii zimowych.

Ważne: bezpośrednio po zajęciach grupowych nie ma możliwości omówienia z psychologiem-socjoterapeutą spraw dotyczących dzieci, dlatego można zasygnalizować taką potrzebę drogą mailową (adres mailowy dostępny w sekretariacie lub bezpośrednio u prowadzącej) oraz  umówić się z osobą prowadzącą zajęcia na osobne spotkanie.
 


REGULAMIN TERAPII LOGOPEDYCZNEJ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16
 
Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16.
 
Zapisy na terapię prowadzi sekretariat. Zapisy przyjmowane są w pierwszym tygodniu września, a wciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu i formie wsparcia dla dziecka podejmuje zespół logopedów uwzględniając następujące kryteria:

W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, bez infekcji.
 
Udział w zajęciach może nastąpić tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do:
 
Rodziców lub opiekunów prawnych dzieci lub upoważnione osoby dorosłe prosimy o udostępnienie pracownikom Poradni, aktualnego numeru telefonu kontaktowego.

Zobowiązania logopedy:
 
Organizacja zajęć:
 
Odwoływanie i odpracowywanie zajęć:


Podpisując zgodę na udział dziecka w terapii rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

 


REGULAMIN ZAPISÓW NA KOSULTACJE DO LOGOPEDY

Na konsultacje do logopedy przyjmujemy dzieci z rejonu działania Poradni.
 
Zapisy prowadzi sekretariat Poradni przez cały rok w miarę wolnych miejsc.

Udział w konsultacji może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

Na spotkaniu konsultacyjnym niezbędna jest obecność rodzica dziecka/ opiekuna prawnego (wskazane jest przyniesienie książeczki zdrowia dziecka).
 
W konsultacji mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, bez infekcji.REGULAMIN PSYCHOTERAPII W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16

W zależności od potrzeb, proponowanymi formami pomocy są psychoterapia poznawczo-behawioralna, wsparcie psychologiczne w sytuacji trudnej lub kryzysowej,  psychoedukacja i poradnictwo dla rodziców (głównie dotyczy rodziców dzieci objętych psychoterapią lub sytuacji, w których pomóc dziecku można przede wszystkim poprzez opiekuna).

Psychoterapią objęte są dzieci i młodzież z rejonu poradni do 31 sierpnia roku, w którym kończą szkołę pozostającą w rejonie Poradni nr 16.
Do psychoterapeuty dzieci i młodzież kieruje psycholog poradni opiekujący się daną placówką.
Pierwsze trzy do pięciu spotkań są poświęcone diagnozie problemu, tak aby można było orzec, czy proponowana terapia jest adekwatna do potrzeb. Wizyty, te kończą się przekazaniem informacji diagnostycznej lub ustaleniem kontraktu terapeutycznego.
Kontrakt określa, cel, metodę pracy  i  przewidywalny czas trwania spotkań, może zawierać też inne istotne ustalenia.

Osoby pełnoletnie same zapisują się na wizyty diagnostyczne i same wyrażają zgodę  na terapię. Za ich zgodą terapeuta może zebrać wywiad z rodzicami lub innymi osobami, może także przekazać informację diagnostyczną, prowadzić rozmowę lub psychoedukację rodziców lub innych osób.
 
Uczniów niepełnoletnich na wizytę zapisują  rodzice lub opiekunowie prawni i wyrażają zgodę na diagnozę i terapię.  Pomimo to działania pomocowe nie mogą być podjęte przy sprzeciwie dziecka. Pierwsza wizyta to wywiad z rodzicami (odbywa się bez dziecka),  w następnych dwóch lub trzech spotkaniach uczestniczy tylko dziecko (niekiedy na prośbę terapeuty  także rodzic), później jest podsumowujące spotkanie z rodzicami.
Dzieci do dwunastego roku życia są przyprowadzane i odprowadzane przez  rodziców lub opiekunów prawnych (ewentualnie upoważnione przez rodziców na piśmie  inne osoby  dorosłe np. dziadkowie, rodzeństwo).
 
Uczniowie powyżej dwunastego roku życia mogą przychodzić i wracać samodzielnie, jeśli wcześniej rodzice wyrażą pisemna zgodę na ich samodzielny  powrót.
Osoby w  złym stanie psychicznym  lub z myślami samobójczymi niezależnie od wieku  odbierają z terapii rodzice (lub w uzasadnionych wypadkach inne osoby dorosłe).
W uzasadnianych przypadkach terapeuta w trakcie trwania spotkania lub po  spotkaniu może telefonicznie poprosić rodziców o osobiste odebranie ucznia.
 
Spotkania psychoterapeutyczne odbywają się o stałych porach, co tydzień (z nielicznymi, ustalonymi wcześniej wyjątkami), chyba że zostanie to inaczej ustalone w kontrakcie.
Wszystkie spotkania - psychoterapia, wizyty  diagnostyczne, spotkania z rodzicami  trwają do 60 minut (chyba, że zostanie to określone inaczej). Czas spóźnienia klienta wliczany jest w czas spotkania.
 
Na spotkania nie powinny zgłaszać się osoby chore somatycznie np. przeziębione, z grypą, anginą, ale także w stanach uniemożliwiających skupienie się np. z gorączką, silnym bólem głowy, bardzo fizycznie zmęczone, głodne itp.
 
Wizyty, na które uczestnik nie może się zgłosić powinny być odwołane z jak najdłuższym wyprzedzeniem, jednak najpóźniej dzień przed wizytą.
 
Trzykrotne niezgłoszenie się i nieodwołanie spotkania, oznacza anulowanie następnych umówionych terminów.
 
Jeśli osoba uczestnicząca w terapii lub jej rodzice podejmą decyzję o wcześniejszym zakończeniu terapii ważne jest, aby odbyło się jeszcze jedno, kończące spotkanie.

Osoby, które zakończyły lub przerwały terapię mogą umówić się z terapeutą bez ponownego skierowania od psychologa opiekującego się daną placówką. W takim wypadku terapeuta przeprowadza rozmowę z osobą pełnoletnią lub w przypadku osób niepełnoletnich z rodzicami i uczniem, w czasie tej rozmowy (ewentualnie rozmów) podjęte są ustalenia, co do dalszego postępowanie np. ponowienia wizyt diagnostycznych, wznowienia terapii, ustalenia kontraktu, nie wznawiania działań terapeutycznych, innej formy pomocy itp.
Podpisując zgodę na udział dziecka w terapii rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OFERTY MEDIATORA ORAZ PRZYJĘCIA NA KONSULTACJĘ I POMOC W ROZWIĄZYWANIU SYTUACJI TRUDNYCH, KONFLIKTOWYCH (MEDIACJA) W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16

Pomocą i edukacją objęte są dzieci i młodzież wyłącznie z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16.
Do mediatora dzieci/młodzież i ich rodzice kierowani są przez psychologa opiekującego się daną placówką.
Dzieci i młodzież niepełnoletnia uczestniczą za zgodą (pisemną) rodzica/opiekuna prawnego. Pomimo to działania pomocowe nie mogą być podjęte przy sprzeciwie dziecka. Pierwsza wizyta, to wywiad z rodzicami i uzyskanie zgody rodzica/opiekuna prawnego (bez dziecka).

Młodzież pełnoletnia sama zapisuje się na wizytę i sama wyraża zgodę na udzielenie pomocy przez mediatora.
Na pierwszym spotkaniu niezbędna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Przy kolejnych spotkaniach kwestię obecności rodzica ustala wraz z rodzicem/opiekunem prawnym mediator.
 
Praca z dziećmi, młodzieżą i rodzicami odbywa się w oparciu o zasady mediacji: poufność, dobrowolność, akceptowalność, neutralność i bezstronność. Na pierwszym spotkaniu szczegółowo omawiane są zasady i uzyskuje się zgodę na udział w działaniach lub mediacji.
Konsultacje trwają 60 minut, a sesje mediacyjne od 90 – 120 minut. Pierwsze spotkanie jest zawsze konsultacyjne.
 
 Dzieci do dwunastego roku życia są przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców lub opiekunów prawnych (ewentualnie upoważnione przez rodziców na piśmie inne osoby dorosłe np. dziadkowie, rodzeństwo).W wyjątkowych sytuacjach (po uzgodnieniu z mediatorem) dzieci powyżej dwunastego roku życia mogą przychodzić i wracać samodzielnie, jeśli wcześniej rodzice wyrażą pisemna zgodę na ich samodzielny powrót.
Na pierwsze spotkanie niezbędne jest dostarczenie mediatorowi PESEL-u dziecka.
Nie pracujemy z dzieckiem  jeśli jest chore, jak również w stanach uniemożliwiających skupienie się np. gorączka, silne bóle głowy, brzucha,  fizyczne zmęczenie czy głód.

Rodzic nie jest obecny w trakcie pracy z dzieckiem, chyba że mediator/pedagog  zdecyduje inaczej.
Wizyty, na które uczestnik nie może się zgłosić powinny być odwołane z jak najdłuższym wyprzedzeniem, jednak najpóźniej dzień przed wizytą.
Trzykrotne niezgłoszenie się i nieodwołanie spotkania, oznacza anulowanie następnych umówionych terminów.
Podpisując zgodę na udział w konsultacji/mediacji rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 / Projekt i wykonanie art-MEDIA / Polityka prywatności