ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Regulamin zajeć warsztatowych

Regulamin zajęć warsztatowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 16

 

 1. Na zajęcia przyjmujemy dzieci/uczniów z rejonu działania naszej Poradni.

 2. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka/ucznia na zajęcia podejmują specjaliści prowadzący zajęcia.

 3. Udział w zajęciach może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych dziecka/ucznia, po zaakceptowaniu Regulaminu zajęć.

 4. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów według ustalonego harmonogramu.

 5. Na zajęcia dzieci/uczniowie są przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice/ opiekunowie uczniów do lat 12 zobowiązani są do przebywania na terenie Poradni w czasie trwania zajęć.

 6. W szczególnych przypadkach, za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych, dzieci do 12 roku życia mogą przychodzić na zajęcia pod opieką innych osób dorosłych, uczniowie po 12 roku życia mogą przychodzić na zajęcia bez opieki (wymagana jest pisemna zgoda).

 7. Planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana jak najwcześniej. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności powodują skreślenie z listy dzieci/uczniów uczęszczających na zajęcia.

 8. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci/uczniów zakwalifikowanych na zajęcia zobowiązują się do przekazania wszelkich informacji i dokumentów dotyczących stanu zdrowia dziecka, informacji o prowadzonych równolegle innych terapiach mogących mieć jakikolwiek związek z aktualną sytuacją dziecka.

 9. W zajęciach biorą udział dzieci/uczniowie zdrowi (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp.).

 10. Podczas zajęć obowiązuje strój określony przez osoby prowadzące, dostosowany do rodzaju zajęć.

 11. Nie ma możliwości odrobienia zajęć, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), podczas urlopów i zwolnień lekarskich osób prowadzących.

 
 
 
 
Informujemy, iż podpisując zgodę na udział w zajęciach rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 / Projekt i wykonanie art-MEDIA / Polityka prywatności