ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Zasady przyjęcia dzieci i młodzieży na diagnozę psychologiczną i pedagogiczną

Zasady przyjęcia dzieci i młodzieży na diagnozę psychologiczną i pedagogiczną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16
 1. Diagnozą psychologiczną objęte są dzieci i młodzież wyłącznie z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16.
 2. Na diagnozę dziecko może zostać zgłoszone na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej poradni lub w sekretariacie.
 3. Na pierwszym spotkaniu niezbędna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego dziecko. Przy kolejnych diagnostycznych spotkaniach kwestię obecności rodzica ustala wraz z rodzicem/opiekunem prawnym psycholog lub pedagog.
 4. Dzieci do dwunastego roku życia są przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców lub opiekunów prawnych (ewentualnie upoważnione przez rodziców na piśmie inne osoby dorosłe np. dziadkowie, rodzeństwo).
 5. W wyjątkowych sytuacjach (po uzgodnieniu z diagnostą) dzieci powyżej dwunastego roku życia mogą przychodzić i wracać samodzielnie, jeśli wcześniej rodzice wyrażą pisemna zgodę na ich samodzielny powrót.
 6. Na pierwsze spotkanie niezbędne jest dostarczenie diagnoście:
- PESEL  dziecka;
- opinii z przedszkola/szkoły/placówki na temat funkcjonowania dziecka,                     
  podjętych działań;
- zeszytów szkolnych (np. od języka polskiego, przyrody, historii, matematyki ),   
  kopii prac klasowych;
- innej dokumentacji (np. medycznej, sądowej) istotnej w procesie diagnozy.
 7.   Jeśli dziecko było wcześniej pod opieką Poradni Specjalistycznej lub innej 
        Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej, rodzic zobowiązany jest do złożenia 
        minimum tydzień przed planowaną datą pierwszego badania wniosku o  
        przesłanie takiej dokumentacji/teczki dziecka.
       Wniosek można złożyć zarówno w PPP nr 16 jak również w Poradni, w której
       dziecko było wcześniej diagnozowane.
8. Nie wykonujemy badań psychologicznych i pedagogicznych jeśli dziecko jest chore ( przeziębione, z grypą,    anginą, katarem, kaszlem, chorobami zakaźnymi) jak również w stanach uniemożliwiających skupieniem się np.      jeśli dziecko ma  gorączkę, silne bóle głowy, brzucha, jest bardzo fizycznie zmęczone czy głodne;
9. Badanie diagnostyczne obejmuje dwie części - wywiad z rodzicem oraz rozmowę  i badanie dziecka.
10. Rodzic nie jest obecny w trakcie diagnozy dziecka, chyba że diagnosta zdecyduje inaczej.
11. Planowana nieobecność dziecka na spotkaniu diagnostycznym powinna być zgłaszana jak najwcześniej, jednak nie później niż dwa dni przed terminem spotkania.

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci kierowanych przez specjalistów PPP16 na diagnozą ortoptyczną.
 
 
 1. Na diagnozę ortoptyczną do gabinetu mieszczącego się w Przedszkolu nr 291 ul. Siennicka 19 b kierują specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  nr 16.
 2. Wizyta i badanie u ortoptystki jest ważnym dopełnieniem diagnozy psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej
  w poradni.
 3. W czasie wizyty przewidziany jest czas na diagnozę i ustne przekazanie informacji o wynikach.
 4. Pisemną informację o wynikach badania ortoptycznego, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka można odebraćw Poradni 16 przy
  ul. Siennickiej 40 w przeciągu 30 dni od daty złożenia wniosku (zgodnie
  z rozporządzeniem MEN, DZ.U. z 2013 r, poz. 199 z póź. zm.).
 5. O tym czy informacja jest już dostępna, mogą Państwo dowiadywać się telefonicznie (22 610-21-32) lub osobiście
  w Sekretariacie Poradni.
 6. Informację o wynikach badań dziecka/ucznia rodzice/opiekunowie są zobowiązani do przekazania psychologowi/pedagogowi w Poradni kierującemu na diagnozę ortoptyczną.
 
 
 
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 aktualnie nie prowadzimy terapii ortoptycznej.
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 / Projekt i wykonanie art-MEDIA / Polityka prywatności