ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Psychomotoryka

 
Regulamin terapii psychomotorycznej
 
 • Na zajęcia przyjmujemy dzieci z rejonu działania Poradni.
 • Podstawą przyjęcia dziecka na terapię jest skierowanie od neurologa dziecięcego.
 • Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci, które nie są objęte terapią w innych placówkach oświatowych publicznych lub niepublicznych i placówkach NFZ.
 • Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
 • Na zajęcia dziecko jest przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców, opiekunów prawnych lub inne osoby dorosłe upoważnione pisemnie przez rodziców, opiekunów prawnych
 
Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do:
 
 • Dostarczenia terapeucie wszelkich informacji i dokumentów dotyczących stanu zdrowia dziecka, informacji o prowadzonych równolegle innych terapiach mogących mieć jakikolwiek związek z aktualną sytuacją dziecka.
 • Punktualnego przyprowadzania dziecka na terapię.
 • Przebywania na terenie Poradni podczas trwania zajęć. Rodzic/ opiekun odpowiada za bezpieczeństwo dziecka.
 • Zadbania aby dziecko miało wygodny strój do przebrania i obuwie na zmianę.
 • Udostępnienia pracownikom Poradni numeru telefonu kontaktowego, zgodnie z obowiązującą procedurą zapewnienia bezpieczeństwa klientom przebywającym na terenie Poradni.
 
Zobowiązania terapeuty:
 
 • Prowadzenie terapii psychomotorycznej.
 • Stała współpraca z rodzicami/opiekunami, informowanie o postępach dziecka.
 
Organizacja zajęć:
 
 • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Czas trwania zajęć maksymalnie 1,5 h.
 • W zajęciach uczestniczy dziecko zdrowe, bez infekcji.
 • Dziecko nie wnosi na zajęcia dodatkowych przedmiotów, zabawek, jedzenia.
 • Obecność rodzica na zajęciach nie jest wskazana chyba, że terapeuta zdecyduje o potrzebie obecności rodzica/ opiekuna prawnego w trakcie trwania terapii.
 • Rodzice/opiekunowie prawni informują osoby prowadzące zajęcia o planowanej nieobecności dziecka osobiście lub telefonicznie nie później niż do godz. 19 do sekretariatu poradni dnia poprzedzającego zajęcia. Trzy kolejne nieusprawiedliwione nieobecności skutkują wykreśleniem z grafiku terapeutów
 • Spóźnienie na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrabiania w innym terminie.
 • Nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), podczas urlopów i zwolnień lekarskich.
 • Zajęcia prowadzone są przez terapeutów według ustalonego wcześniej harmonogramu.
   
Podpisując zgodę na udział w terapii rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 / Projekt i wykonanie art-MEDIA / Polityka prywatności