ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Mediacje

 

Regulamin korzystania z oferty mediatora oraz przyjęcia dzieci i młodzieży na konsultację i pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, konfliktowych (mediacja), edukacji dotyczącej komunikacji i rozwiązywania konfliktów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 16 w Warszawie.

 1.  Pomocą i edukacją objęte są dzieci i młodzież wyłącznie z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16.
 2. Do mediatora dzieci i młodzież i ich rodzice kierowani są przez psychologa opiekującego się daną placówką.
 3. Dzieci i młodzież niepełnoletnia uczestniczą za zgodą (pisemną) rodzica/opiekuna prawnego. Pomimo to działania pomocowe nie mogą być podjęte przy sprzeciwie dziecka. Pierwsza wizyta, to wywiad z rodzicami i uzyskanie zgody rodzica/opiekuna prawnego (bez dziecka).
 4. Młodzież pełnoletnia sama zapisuje się na wizytę i sama wyraża zgodę na udzielenie pomocy przez mediatora.
 5. Na pierwszym spotkaniu niezbędna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Przy kolejnych spotkaniach kwestię obecności rodzica ustala wraz z rodzicem/opiekunem prawnym mediator.
 6. Praca z dziećmi, młodzieżą i rodzicami odbywa się w oparciu o zasady mediacji: poufność, dobrowolność, akceptowalność, neutralność
 7. i bezstronność. Na pierwszym spotkaniu szczegółowo omawiane są zasady i uzyskuje się zgodę na udział w działaniach lub mediacji.
 8. Konsultacje trwają 60 minut, a sesje mediacyjne od 90 – 120 minut. Pierwsze spotkanie jest zawsze konsultacyjne. Dzieci do dwunastego roku życia są przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców lub opiekunów prawnych (ewentualnie upoważnione przez rodziców na piśmie inne osoby dorosłe np. dziadkowie, rodzeństwo).
 9. W wyjątkowych sytuacjach (po uzgodnieniu z mediatorem) dzieci powyżej dwunastego roku życia mogą przychodzić i wracać samodzielnie, jeśli wcześniej rodzice wyrażą pisemna zgodę na ich samodzielny powrót.
 10. Na pierwsze spotkanie niezbędne jest dostarczenie mediatorowi PESEL-u dziecka.
 11. Nie pracujemy z dzieckiem  jeśli dziecko jest chore ( przeziębione, z grypą, anginą, katarem, kaszlem, chorobami zakaźnymi) jak również w stanach     uniemożliwiających skupieniem się np. jeśli dziecko ma gorączkę, silne bóle głowy, brzucha, jest bardzo fizycznie zmęczone czy głodne;
 12. Rodzic nie jest obecny w trakcie pracy z dzieckiem, chyba że mediator/pedagog  zdecyduje inaczej.
 13. Wizyty, na które uczestnik nie może się zgłosić powinny być odwołane z jak najdłuższym wyprzedzeniem, jednak najpóźniej dzień przed wizytą.
 14. Trzykrotne niezgłoszenie się i nieodwołanie spotkania, oznacza anulowanie następnych umówionych terminów.
 15. Podpisując zgodę na udział w konsultacji/mediacji rodzic/opiekun prawny akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 / Projekt i wykonanie art-MEDIA / Polityka prywatności