ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Integracja Sensoryczna

Regulamin Integracji Sensorycznej


1. Na zajęcia przyjmujemy dzieci z rejonu działania naszej Poradni.
 
2. Zapisy na konsultacje i wizyty diagnostyczne prowadzi sekretariat.
 
3. Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą SI stanowi aktualna (przeprowadzona w ciągu ostatniego roku) diagnoza procesów integracji sensorycznej.
 
4.Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla  dzieci, które nie są objęte  terapią SI w innych placówkach oświatowych publicznych lub niepublicznych placówkach NFZ.
 
5. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, bez infekcji.
 
6. Udział w zajęciach może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
 
 

Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do:

 
1. Dostarczenia terapeucie wszelkich dokumentów dotyczących stanu zdrowia dziecka, informacji o prowadzonych równolegle terapiach mogących mieć jakikolwiek związek z aktualną sytuacją dziecka.
 
2. W szczególnych przypadkach terapeuta integracji sensorycznej ma prawo prosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w terapii.
 
3.Współpracy i stosowania się do zaleceń terapeuty.
 
4. Systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach z integracji sensorycznej zgodnie z ustaleniami.
 
5. Dzieci do 12 roku życia są przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców, opiekunów prawnych lub inne osoby dorosłe upoważnione pisemnie przez rodziców, opiekunów prawnych. Opiekunowie  zobowiązani są do przebywania na terenie Poradni w czasie trwania zajęć. Opiekun odpowiada za bezpieczeństwo dziecka.
 
6. Rodziców lub opiekunów prawnych dzieci lub upoważnione osoby dorosłe prosimy o udostępnienie pracownikom poradni aktualnego numeru telefonu kontaktowego zgodnie z obowiązującą Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa klientom przebywającym na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16
 

Zobowiązania terapeuty:

1. Przeprowadzenie diagnozy z integracji sensorycznej, prowadzenie zajęć z SI.
2. Udzielanie wskazówek rodzicom/opiekunom do pracy z dzieckiem w domu.
3. Stała współpraca z rodzicami, informowanie rodziców/opiekunów o postępach dziecka.
 

Organizacja zajęć:

1. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka i wynosi maksymalnie 50 minut.
2. Obecność rodzica na zajęciach nie jest konieczna, chyba że terapeuta zdecyduje o potrzebie obecności rodzica/ opiekuna prawnego w trakcie trwania terapii.
3. Planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana do sekretariatu poradni nie później niż do godz. 19 dnia poprzedzającego zajęcia.
 
4. Trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje wykreśleniem wizyt  z grafiku terapeutów.
 
5. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrabiania w innym terminie.
 
6. Nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), podczas urlopów  i zwolnień lekarskich.
 
7. Zajęcia prowadzone są przez terapeutów według ustalonego wcześniej  harmonogramu.
 
8. Rodzice dbają o to, aby dziecko miało na zajęciach wygodny strój i skarpety na zmianę.
 
Podpisując zgodę na udział w terapii rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

Regulamin zapisów na konsultacje z zakresu Integracji Sensorycznej (SI) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 16

 

  1. Na ocenę rozwoju procesów integracji sensorycznej przyjmujemy dzieci z rejonu działania naszej Poradni.

 
   2.Udział w spotkaniu może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
 
   3.Na spotkaniu konsultacyjnym niezbędna jest obecność rodzica dziecka.(wskazane  zabranie książeczki zdrowia   dziecka).
 
   4.W spotkaniu mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, bez infekcji.
 
   5.Zapisy na konsultacje z zakresu integracji sensorycznej odbywają się raz na   
          trzy miesiące. Dokładna data wznowienia zapisów podawana jest na głównej       
          stronie internetowej Poradni / dostępna w sekretariacie Poradni.
 

Regulamin zapisów na terapię Integracji Sensorycznej (SI) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 16
  1. Na zajęcia przyjmujemy dzieci z rejonu działania naszej Poradni.

  2. Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą SI jest aktualna (przeprowadzona w ciągu ostatniego roku) diagnoza/konsultacja procesów integracji sensorycznej.

  3. Ostateczną decyzję o formach wspomagania dziecka, czasie trwania terapii podejmują osoby prowadzące terapię SI w PPP nr 16 na podstawie aktualnych testów diagnostycznych i zgodnie z potrzebami dziecka.

  4. Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci, które nie są objęte terapią SI w innych placówkach oświatowych, publicznych lub niepublicznych placówkach NFZ.

  5. Udział w zajęciach może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych dziecka oraz akceptacją Regulaminu zajęć z integracji sensorycznej (dostępnego na stronie Poradni 16 w zakładce Regulaminy).

  6. Zapisy na terapię integracji sensorycznej przyjmowane są w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc. Informacje o zwalniających się miejscach umieszczane są na głównej stronie internetowej Poradni lub dostępne w sekretariacie Poradni.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 / Projekt i wykonanie art-MEDIA / Polityka prywatności