ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Regulaminy

REGULAMIN WCZESNEGO WSPOMAGANIA   ROZWOJU DZIECKA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 16

Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do: Zobowiązania Zespołu WWRD: Organizacja zajęć:  
Podpisując zgodę na udział w terapii WWRD rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 

 REGULAMIN ZAJĘĆ EEG - BIOFEEDBACK W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 16

Na zajęcia EEG-Biofedback przyjmowane są dzieci z rejonu działania    Poradni nr 16.
Zapisy chętnych do udziału w terapii przyjmowane są przez sekretariat, w miarę zwalniających się miejsc.
Wstępną kwalifikację na zajęcia przeprowadza psycholog, np.na wniosek innego specjalisty. Ostateczną decyzję o potrzebie zajęć podejmuje terapeuta EEG-BFB.
Warunkiem rozpoczęcia przez dziecko/ucznia terapii jest dostarczenie badania EEG i brak przeciwwskazań do udziału w terapii.
Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do:
Systematycznego udziału dziecka/ucznia w zajęciach BFB zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dostarczania terapeucie wszelkich dokumentów dotyczących stanu zdrowia dziecka, prowadzonych innych terapii mogących mieć jakikolwiek związek z aktualną sytuacją dziecka/ucznia.
Stosowania się do zaleceń terapeuty.
Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby pełnoletnie, upoważnione pisemnie przez rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku dzieci do lat 12)  zobowiązani są do ich przyprowadzania i odprowadzania, a także przebywania na terenie Poradni w czasie trwania zajęć;
Dziecko  powyżej 12 r.ż. może samodzielnie przychodzić na zajęcia jeśli rodzic/opiekun prawny wyrazi na to pisemną zgodę.

Zobowiązania terapeuty:
Przeprowadzenie diagnozy wstępnej;
Prowadzenie zajęć (max. 30 h.) zgodnie z opracowanym planem terapeutycznym;
Stała współpraca z rodzicami, wzajemne przekazywanie informacji zwrotnych o funkcjonowaniu dziecka.

Organizacja zajęć:
Udział w zajęciach może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych dziecka/ucznia;
Zajęcia prowadzone są przez terapeutów według ustalonego wcześniej  harmonogramu;
Zajęcia odbywają się min. raz w tygodniu. Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka i wynosi maksymalnie 60 minut.

Odwoływanie i odpracowywanie zajęć:
Planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana do sekretariatu poradni jak najwcześniej - przed ustalonym terminem zajęć;
Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie;
W zajęciach może uczestniczyć dziecko zdrowe, bez infekcji.
Nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), podczas urlopów  i zwolnień lekarskich;
Trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje wykreśleniem wizyt  z grafiku terapeutów.
Podpisując zgodę na udział dziecka w terapii rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

 

REGULAMIN TERAPII METODĄ WARNKEGO
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 16

Metoda Warnkego jest jedną z form pomocy dziecku prowadzoną w ramach 
zajęć terapii pedagogicznej.
Metoda Warnkego przeznaczona jest do wspierania pracy z dziećmi (od 7 roku życia) i młodzieżą, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania, mówienia i przetwarzania bodźców słuchowych.   
Na terapię zawsze kieruje pedagog prowadzący zajęcia z dzieckiem po
przeprowadzeniu specjalistycznej diagnozy.
Terapia metodą Warnkego jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i 
możliwości dziecka.
Pozostałe, szczegółowe zasady uczestnictwa w tej formie terapii określa
regulamin terapii pedagogicznej.
 

REGULAMIN ZAJĘĆ TERAPII PEDAGOGICZNEJ W ZAKRESIE CZYTANIA I PISANIA ORAZ MATEMATYKI
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 16

Zajęcia terapii pedagogicznej przeznaczone są dla uczniów z rejonu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 16 posiadających opinię psychologiczno-pedagogiczną, w której stwierdza się specyficzne trudności w uczeniu się lub ich ryzyko lub będących w trakcie diagnozy.
W terapii pedagogicznej z matematyki mogą uczestniczyć dzieci z klas „0”- IV; a w terapii pedagogicznej w zakresie czytania i pisania dzieci z klas I-VI. Dzieci starsze mogą korzystać z konsultacji i pracować pod kierunkiem terapeuty.
O przyjęciu na zajęcia terapii pedagogicznej decyduje zespół pedagogów uwzględniając zakres, głębokość zaburzeń oraz nasilenie trudności szkolnych.
Udział w zajęciach może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.
Zapisy na dany rok szkolny przyjmowane są przez pierwszy tydzień września. W ciągu roku szkolnego istnieje możliwość konsultacji u specjalisty.
Zajęcia  odbywają się w godzinach ustalonych na początku terapii. Czas trwania zajęć jest dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka wynikających z diagnozy psychologiczno – pedagogicznej i wynosi maksymalnie 60 minut.
Liczbę uczestników na zajęciach terapii pedagogicznej ustala terapeuta prowadzący zajęcia.
W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp.).
Spóźnienie lub nieobecność ucznia na zajęciach nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie.
Planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana jak najwcześniej przed terminem zajęć.
Trzy nieusprawiedliwione nieobecności ucznia powodują skreślenie z listy dzieci uczęszczających na zajęcia.
Na zajęcia terapeutyczne dzieci są przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice/ opiekunowie uczniów do lat 12 zobowiązani są do przebywania na terenie Poradni w czasie trwania zajęć.
W szczególnych przypadkach, za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych, dzieci do 12 roku życia mogą przychodzić na zajęcia pod opieką innych osób dorosłych, uczniowie po 12 roku życia mogą przychodzić na zajęcia bez opieki (wymagana jest pisemna zgoda).
Pedagog ma obowiązek informowania rodziców/opiekunów o postępach ucznia oraz przekazywania wskazówek do pracy indywidualnej w domu.
Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do współpracy z terapeutą oraz do dopilnowania, aby dziecko systematycznie i punktualnie uczęszczało na zajęcia. Instruktaż dotyczący pracy w domu oraz wszelkie rozmowy dotyczące dziecka odbywają się w ramach zajęć.
Decyzję o zakończeniu terapii podejmuje terapeuta prowadzący zajęcia po analizie dokumentacji dziecka i ewentualnie po konsultacji z psychologiem.
Podpisując zgodę na udział dziecka w terapii rodzic/opiekun akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 

REGULAMIN TERAPII METODĄ TOMATISA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 16

Diagnozą i terapią Tomatisa obejmujemy dzieci i młodzieży z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16.
Na diagnozę dzieci kierowane są przez psychologów, logopedów, terapeutów   PPP nr 16. W uzasadnionych przypadkach specjaliści z poradni mogą kierować dzieci na dodatkowe konsultacje do lekarzy specjalistów np. laryngologa, foniatry, neurologa itp.
Zapisy na diagnozę prowadzone są przez sekretariat Poradni w ciągu całego roku.
Na spotkaniu diagnostycznym niezbędna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego dziecka, ze względu na konieczność podpisania zgody na badanie, podania szczegółowych informacji o dziecku oraz konieczność omówienia wyników diagnozy.
Udział w terapii może nastąpić tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
Przeciwskazania do diagnozy i terapii to: infekcja, katar, zapalenie uszu, płyn
w uszach, przerośnięty trzeci migdał, implanty.

Rodzice / opiekunowie dzieci uczestniczących w terapii metodą Tomatisa zobowiązują się do:
punktualnego, systematycznego przychodzenia z dzieckiem,
dostarczenia terapeucie wszelkich dokumentów dotyczących stanu zdrowia dziecka np. aktualnych badań laryngologicznych (inf. o braku przeciwwskazań do prowadzenia terapii metodą Tomatisa), informacji o innych, prowadzonych równolegle terapiach mogących mieć jakikolwiek związek z aktualną sytuacją dziecka,
stosowania się do zaleceń terapeuty, informowania o zmianach w zachowaniu dziecka itp.,
dzieci do 12 roku życia są przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców/ opiekunów prawnych lub inne osoby dorosłe upoważnione pisemnie przez  rodziców/opiekunów prawnych.
rodzice/opiekunowie prawni/inne upoważnione osoby dorosłe  zobowiązani  są do towarzyszenia dziecku do lat 12 podczas  sesji terapeutycznych,
dzieci powyżej 12 roku życia, za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych mogą samodzielnie przychodzić na  terapię i opuszczać Poradnię po ukończonej sesji,
za uszkodzenia sprzętu spowodowane nie stosowaniem się do zaleceń terapeuty finansową odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
Zobowiązania terapeuty:
przeprowadzenie Testu uwagi słuchowej oraz testów kontrolnych i końcowych,
prowadzenie terapii, zgodnie z opracowanym planem terapeutycznym,
stała współpraca z rodzicami - przekazywanie informacji zwrotnych dotyczących  funkcjonowania dziecka.

Organizacja zajęć:
zajęcia prowadzone są przez terapeutów według ustalonego wcześniej  harmonogramu,
zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka. Terapia w PPP nr 16 obejmuje dwa etapy od 10 do 13 dni, maks. 120 minut dziennie,
w trakcje zajęć dzieci do 12 roku życia pozostają pod opieką rodzica/opiekuna prawnego lub upoważnionej osoby dorosłej,
podczas trwania sesji, w sali terapeutycznej dzieci nie mogą pić ani jeść,
przed wejściem do sali dzieci i rodzice zmieniają obuwie,
wskazane jest aby na zajęciach dziecko miało chusteczki higieniczne, blok rysunkowy, kredki,
dziecko może przynosić ulubione gry planszowe, puzzle, książki do czytania itp.
niewskazane jest korzystanie z telefonów komórkowych, tabletów itp.

Odwoływanie zajęć:
planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana do sekretariatu Poradni lub do osób prowadzących terapię,
spóźnienia oraz nieobecności na zajęciach nie powodują ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie,
nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, na których dziecko było nieobecne oraz zajęć, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), podczas urlopów, zwolnień lekarskich.
Podpisując zgodę na udział dziecka w terapii rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 

Zasady zapisów na terapię metodą Tomatisa

Na terapię mogą być zapisane dzieci i młodzież z rejonu naszej Poradni, które dotychczas nie korzystały z terapii uwagi słuchowej w PPP nr 16 oraz które miały przeprowadzoną diagnozę w Poradni nr 16 i wskazanie do terapii.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na terapię podejmują osoby prowadzące terapię, na podstawie aktualnych testów  diagnostycznych i stanu zdrowia dziecka.
W uzasadnionych przypadkach  specjaliści Poradni nr 16 mogą poprosić rodziców/opiekunów prawnych dziecka o dostarczenie pisemnej zgody od lekarza specjalisty na udział dziecka/ucznia w terapii.

Przeciwwskazania do diagnozy i terapii to: zapalenie uszu, płyn w uszach, przerośnięty trzeci migdałek, implanty.
Zapisy na terapię odbywają się 2-3 razy w roku szkolnym w miarę wolnych miejsc. Informacja o zapisach jest umieszczana na stronie internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 16 dwa tygodnie przed terminem zapisów.


REGULAMIN TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 16

 
Diagnozą i terapią SI obejmujemy dzieci z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16. Zapisy prowadzi sekretariat.
Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą SI stanowi aktualna (przeprowadzona w ciągu ostatniego roku) diagnoza procesów integracji sensorycznej.
Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla  dzieci, które nie są objęte  terapią SI w innych placówkach oświatowych publicznych lub niepublicznych placówkach NFZ.

Udział w zajęciach może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, bez infekcji.
Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do:
Dostarczenia terapeucie wszelkich dokumentów dotyczących stanu zdrowia dziecka, informacji o prowadzonych równolegle terapiach mogących mieć jakikolwiek związek z aktualną sytuacją dziecka.

W szczególnych przypadkach terapeuta integracji sensorycznej ma prawo prosić rodzica/opiekuna prawnego o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w terapii.
Współpracy i stosowania się do zaleceń terapeuty.
Systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach z integracji sensorycznej zgodnie z ustaleniami.

Dzieci do 12 roku życia są przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców, opiekunów prawnych lub inne osoby dorosłe upoważnione pisemnie przez rodziców, opiekunów prawnych. Opiekunowie  zobowiązani są do przebywania na terenie Poradni w czasie trwania zajęć.
Rodziców lub opiekunów prawnych dzieci lub upoważnione osoby dorosłe, którzy po uzgodnieniu z terapeutą oddalają się z budynku poradni  prosimy o udostępnienie pracownikom poradni aktualnego numeru telefonu kontaktowego.

Zobowiązania terapeuty:
Przeprowadzenie diagnozy i prowadzenie zajęć z SI.
Udzielanie wskazówek rodzicom/opiekunom do pracy z dzieckiem w domu.
Stała współpraca z rodzicami, informowanie rodziców/opiekunów o potrzebach       i postępach dziecka.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka i wynosi maks. 50 minut.
Obecność rodzica na zajęciach nie jest konieczna, chyba że terapeuta zdecyduje o potrzebie obecności rodzica/ opiekuna prawnego w trakcie trwania terapii.
Planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana do sekretariatu poradni nie później niż do godz. 19 dnia poprzedzającego zajęcia.
Trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje wykreśleniem wizyt  z grafiku terapeutów.
Spóźnienie na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrabiania w innym terminie.
Nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), podczas urlopów  i zwolnień lekarskich. 
Zajęcia prowadzone są przez terapeutów według ustalonego  harmonogramu.
Rodzice dbają o to, aby dziecko miało na zajęciach wygodny strój i skarpety na zmianę.
Podpisując zgodę na udział w terapii rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.


Regulamin zapisów na konsultacje z zakresu Integracji Sensorycznej (SI)

Na ocenę rozwoju procesów SI przyjmujemy dzieci z rejonu działania Poradni.
Udział w spotkaniu może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców/ opiekunów prawnych dziecka/ucznia.
Na spotkaniu konsultacyjnym niezbędna jest obecność rodzica dziecka (wskazane  jest zabranie na wizytę książeczki zdrowia dziecka).
W spotkaniu mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, bez infekcji.
Zapisy na konsultacje (telefonicznie lub osobiście w siedzibie Poradni) odbywają się raz na  trzy miesiące. Dokładna data zapisów podawana jest na stronie internetowej Poradni oraz dostępna w sekretariacie Poradni.


Regulamin zapisów na terapię Integracji Sensorycznej (SI)

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 16
Na zajęcia przyjmujemy dzieci/uczniów z rejonu działania naszej Poradni.
Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia jest aktualna (przeprowadzona w ciągu ostatniego roku) diagnoza/konsultacja procesów integracji sensorycznej.
Ostateczną decyzję o formach wspomagania dziecka, czasie trwania terapii podejmują osoby prowadzące terapię SI w PPP nr 16 na podstawie aktualnych testów diagnostycznych i zgodnie z potrzebami dziecka.
Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci, które nie są objęte terapią SI w innych placówkach oświatowych, publicznych lub niepublicznych placówkach NFZ.
Udział w zajęciach może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców/ opiekunów prawnych dziecka oraz akceptacją Regulaminu zajęć z integracji sensorycznej.
Zapisy na terapię integracji sensorycznej przyjmowane są w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc. Informacje o zwalniających się miejscach umieszczane są na głównej stronie internetowej Poradni lub dostępne w sekretariacie Poradni.


REGULAMIN ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 16

Na zajęcia przyjmujemy dzieci/uczniów z rejonu działania naszej Poradni.
Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka/ucznia na zajęcia podejmują specjaliści prowadzący zajęcia.
Udział w zajęciach może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych dziecka/ucznia, po zaakceptowaniu Regulaminu zajęć.
Zajęcia prowadzone są przez specjalistów według ustalonego harmonogramu.
Na zajęcia dzieci są przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice/opiekunowie dzieci do lat 12 zobowiązani są do przebywania na terenie Poradni w czasie trwania zajęć.
W szczególnych przypadkach, za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych, dzieci do 12 roku życia mogą przychodzić na zajęcia pod opieką innych osób dorosłych, uczniowie po 12 roku życia mogą przychodzić na zajęcia bez opieki (wymagana jest pisemna zgoda).
Planowana nieobecność na zajęciach powinna być zgłaszana jak najwcześniej. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności powodują skreślenie z listy osób uczęszczających na zajęcia.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci/uczniów zakwalifikowanych na zajęcia zobowiązują się do przekazania wszelkich informacji i dokumentów dotyczących stanu zdrowia dziecka, informacji o prowadzonych równolegle innych terapiach mogących mieć jakikolwiek związek z aktualną sytuacją dziecka.
W zajęciach biorą udział dzieci/uczniowie zdrowi (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp.).
Podczas zajęć obowiązuje strój określony przez osoby prowadzące, dostosowany do rodzaju zajęć.
Nie ma możliwości odrobienia zajęć, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), podczas urlopów i zwolnień lekarskich osób prowadzących.
Informujemy, iż podpisując zgodę na udział w zajęciach rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 

.
​REGULAMIN KORZYSTANIA Z DIAGNOZY ORTOPTYCZNEJ
 W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 16

Na przesiewowe badanie ortoptyczne do gabinetu mieszczącego się w Przedszkolu nr 291 ul. Siennicka 19 b kierują pisemnie specjaliści Poradni.
Badanie jest dopełnieniem diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.
W czasie wizyty przewidziany jest czas na diagnozę i ustne przekazanie informacji o jej wynikach.
Pisemną informację o wynikach, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego można odebrać w Poradni 16 przy ul. Siennickiej 40 w przeciągu 30 dni od daty złożenia wniosku (zgodnie z rozporządzeniem MEN, DZ.U. z 2013 r, poz. 199 z póź. zm.).
O tym czy informacja jest do odbioru, można dowiadywać się telefonicznie (22 610-21-32) lub osobiście w Sekretariacie Poradni.
Informację o wynikach badań dziecka/ucznia rodzice/opiekunowi powinni przekazać psychologowi/pedagogowi w Poradni kierującemu na diagnozę ortoptyczną.
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 aktualnie nie prowadzimy terapii ortoptycznej.
 

 REGULAMIN ZAJĘĆ PSYCHOMOTORYKI
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 16

Na zajęcia przyjmujemy dzieci z rejonu działania Poradni.
Podstawą przyjęcia dziecka na terapię jest skierowanie od neurologa dziecięcego.
Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci, które nie są objęte terapią w innych placówkach oświatowych publicznych lub niepublicznych i placówkach NFZ.
Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
Na zajęcia dziecko jest przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców, opiekunów prawnych lub inne osoby dorosłe upoważnione pisemnie przez rodziców, opiekunów prawnych.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do:
Dostarczenia terapeucie wszelkich informacji i dokumentów dotyczących stanu zdrowia dziecka, informacji o prowadzonych równolegle innych terapiach mogących mieć jakikolwiek związek z aktualną sytuacją dziecka.
Punktualnego przyprowadzania dziecka na terapię i przebywania na terenie Poradni podczas trwania zajęć.
Zadbania aby dziecko miało wygodny strój do przebrania i obuwie na zmianę.
Udostępnienia pracownikom Poradni numeru telefonu kontaktowego, zgodnie z obowiązującą procedurą zapewnienia bezpieczeństwa klientom przebywającym na terenie Poradni.

Zobowiązania terapeuty:
Prowadzenie terapii psychomotorycznej.
Stała współpraca z rodzicami/opiekunami, informowanie o postępach dziecka.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Czas trwania zajęć maksymalnie 1,5 h.
W zajęciach uczestniczy dziecko zdrowe, bez infekcji.
Dziecko nie wnosi na zajęcia dodatkowych przedmiotów, zabawek, jedzenia.
Obecność rodzica na zajęciach nie jest wskazana chyba, że terapeuta zdecyduje o potrzebie obecności rodzica/ opiekuna prawnego
Rodzice/opiekunowie prawni informują, jak najwcześniej osoby prowadzące zajęcia o planowanej nieobecności dziecka, osobiście lub telefonicznie. Trzy kolejne nieusprawiedliwione nieobecności skutkują wykreśleniem z grafiku terapeutów
Spóźnienie na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrabiania w innym terminie.
Nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), podczas urlopów i zwolnień lekarskich.
Zajęcia prowadzone są przez terapeutów według ustalonego wcześniej harmonogramu.
Podpisując zgodę na udział w terapii rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 16

Grupy socjoterapeutyczne:
tworzone są w pierwszych miesiącach każdego roku szkolnego, w zależności od ilości zgłoszeń – dla dzieci i młodzieży w podobnym wieku, o zbliżonej problematyce (ważne, by nie uczęszczały do tej samej klasy)
warto zgłosić dziecko pod koniec roku szkolnego (czerwiec- sierpień) lub na początku roku szkolnego (wrzesień- październik)- wtedy większe są szanse zakwalifikowania do grupy
przyjmowane są dzieci wyłącznie z rejonu działania naszej Poradni, po diagnozie psychologicznej lub będące w trakcie diagnozy
zajęcia socjoterapeutyczne trwają minimum 1 godzinę zegarową (początkowo dziecko uczestniczy w kilku spotkaniach indywidualnych trwających minimum pół godziny),
zajęcia grupowe trwają od września do czerwca w danym roku szkolnym, pod koniec roku szkolnego odbywają się podsumowujące spotkania z rodzicami i/ lub dziećmi.

Zgłoszenie dziecka na socjoterapię wiąże się z:
około godzinnym wywiadem wstępnym (z rodzicami i/lub dzieckiem), na spotkanie warto przynieść istotne dla pracy z dzieckiem dokumenty np. opinię psychologiczną, wyniki badania lekarskiego lub opinię wychowawcy;
współpracą z socjoterapeutą polegającą na udziale rodziców/opiekunów prawnych w minimum 2 spotkaniach w roku, realizowaniu zaleceń (między innymi czytanie wskazanej literatury, czy zapisanie się na warsztaty dla rodziców),
zobowiązaniem się rodziców/opiekunów prawnych do dopilnowania, aby dziecko systematycznie i punktualnie przychodziło na zajęcia oraz do wdrażania zaleceń w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
obowiązkiem przyprowadzania i odprowadzania dziecka przez rodzica/ opiekuna prawnego lub inną osobę dorosłą upoważnioną pisemnie przez rodziców/ opiekunów prawnych jeśli dziecko nie ukończyło 12 roku życia, uczniowie po 12 roku życia mogą sami przychodzić na zajęcia i wracać do domu, o ile mają pisemną zgodę rodzica/ opiekuna prawnego,
zobowiązaniem do informowania o planowanych nieobecnościach, usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach przed lub do 6 dni po nieobecności dziecka (osobiście, telefonicznie lub mailowo); 3 nieobecności nieusprawiedliwione lub usprawiedliwione po określonym czasie 6 dni skutkują wykreśleniem z grupy.
 
​WAŻNE

Bezpośrednio po zajęciach grupowych nie ma możliwości omówienia z psychologiem-socjoterapeutą spraw dotyczących dzieci, dlatego można zasygnalizować taką potrzebę drogą mailową (adres mailowy dostępny w sekretariacie lub bezpośrednio u prowadzącej ) oraz  umówić się z osobą prowadzącą zajęcia na osobne spotkanie.
W czasie ferii zimowych uczniowie szkół podstawowych nie mają zajęć socjoterapeutycznych - jest to czas na spotkania z rodzicami (podsumowanie półrocznej pracy z dzieckiem). Młodzież kontynuuje zajęcia socjoterapeutyczne w czasie ferii zimowych.
Nie ma możliwości odrabiania zajęć socjoterapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), podczas urlopów i zwolnień lekarskich.
Podpisując zgodę na udział w socjoterapii rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 

​ REGULAMIN TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 16

 
Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16.
 
Zapisy na terapię prowadzi sekretariat. Zapisy przyjmowane są w pierwszym tygodniu września, a wciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.
 
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu i formie wsparcia dla dziecka podejmuje zespół logopedów uwzględniając następujące kryteria:
- czy dziecko uczęszcza do placówki, w której jest zatrudniony logopeda,
- jaki jest zakres i głębokość zaburzeń oraz nasilenie trudności dziecka.
W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, bez infekcji.
 
Udział w zajęciach może nastąpić tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do:
Dostarczenia terapeucie wszelkich dokumentów dotyczących stanu zdrowia dziecka, dotychczasowych diagnoz oraz informacji na temat prowadzonych innych terapii mogących mieć jakikolwiek związek z aktualną sytuacją dziecka.
Współpracy z terapeutą, stosowania się do zaleceń dotyczących pracy z dzieckiem w domu.
Punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia i  jego systematycznego uczestnictwa w zajęciach logopedycznych zgodnie z ustaleniami.
Dzieci do 12. roku życia są przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców/ opiekunów prawnych lub inne osoby dorosłe upoważnione pisemnie przez rodziców/opiekunów prawnych. Opiekunowie zobowiązani są do obecności na zajęciach lub na terenie Poradni w czasie trwania zajęć.
Rodziców lub opiekunów prawnych dzieci lub upoważnione osoby dorosłe prosimy o udostępnienie pracownikom Poradni, aktualnego numeru telefonu kontaktowego.

Zobowiązania logopedy:
Przeprowadzenie diagnozy logopedycznej, prowadzenie zajęć zgodnie
z opracowanym planem terapeutycznym.
Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu rodzicom/opiekunom prawnym.
Stała współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi, informowanie o postępach dziecka.

Organizacja zajęć:
Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb oraz do indywidualnych możliwości dziecka i wynosi maksymalnie 45 minut.
Instruktaż dotyczący pracy w domu oraz wszelkie rozmowy dotyczące dziecka odbywają się w ramach zajęć terapeutycznych.
Obecność rodzica/opiekuna prawnego na zajęciach jest wskazana, chyba że terapeuta zadecyduje inaczej.
Planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana do Sekretariatu Poradni w możliwie najwcześniejszym terminie, jednak nie później niż 2 dni przed terminem zajęć.

Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka skutkuje wykreśleniem  z listy dzieci uczęszczających na zajęcia.
Na zajęcia logopedyczne należy zgłaszać się punktualnie. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie.
Nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), podczas urlopów i zwolnień lekarskich.
Zajęcia prowadzone są przez terapeutów według wcześniej ustalonego harmonogramu zajęć.
Podpisując zgodę na udział dziecka w terapii rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
 

Regulamin zapisów na konsultacje do logopedy

Na konsultacje do logopedy przyjmujemy dzieci z rejonu działania Poradni.
Zapisy prowadzi sekretariat Poradni przez cały rok w miarę wolnych miejsc.
Udział w konsultacji może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.
Na spotkaniu konsultacyjnym niezbędna jest obecność rodzica dziecka/ opiekuna prawnego (wskazane jest przyniesienie książeczki zdrowia dziecka).
W konsultacji mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, bez infekcji.
 


REGULAMIN PSYCHOTERAPII
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 16

W zależności od potrzeb, proponowanymi formami pomocy są psychoterapia poznawczo-behawioralna, wsparcie psychologiczne w sytuacji trudnej lub kryzysowej,  psychoedukacja i poradnictwo dla rodziców (głównie dotyczy rodziców dzieci objętych psychoterapią lub sytuacji, w których pomóc dziecku można przede wszystkim poprzez opiekuna).

Psychoterapią objęte są dzieci i młodzież z rejonu poradni do 31 sierpnia roku, w którym kończą szkołę pozostającą w rejonie Poradni nr 16.
Do psychoterapeuty dzieci i młodzież kieruje psycholog poradni opiekujący się daną placówką.
Pierwsze trzy do pięciu spotkań są poświęcone diagnozie problemu, tak aby można było orzec, czy proponowana terapia jest adekwatna do potrzeb. Wizyty, te kończą się przekazaniem informacji diagnostycznej lub ustaleniem kontraktu terapeutycznego.
Kontrakt określa, cel, metodę pracy  i  przewidywalny czas trwania spotkań, może zawierać też inne istotne ustalenia.

Osoby pełnoletnie same zapisują się na wizyty diagnostyczne i same wyrażają zgodę  na terapię. Za ich zgodą terapeuta może zebrać wywiad z rodzicami lub innymi osobami, może także przekazać informację diagnostyczną, prowadzić rozmowę lub psychoedukację rodziców lub innych osób.
Uczniów niepełnoletnich na wizytę zapisują  rodzice lub opiekunowie prawni i wyrażają zgodę na diagnozę i terapię.  Pomimo to działania pomocowe nie mogą być podjęte przy sprzeciwie dziecka. Pierwsza wizyta to wywiad z rodzicami (odbywa się bez dziecka),  w następnych dwóch lub trzech spotkaniach uczestniczy tylko dziecko (niekiedy na prośbę terapeuty  także rodzic), później jest podsumowujące spotkanie z rodzicami.
Dzieci do dwunastego roku życia są przyprowadzane i odprowadzane przez  rodziców lub opiekunów prawnych (ewentualnie upoważnione przez rodziców na piśmie  inne osoby  dorosłe np. dziadkowie, rodzeństwo).
Uczniowie powyżej dwunastego roku życia mogą przychodzić i wracać samodzielnie, jeśli wcześniej rodzice wyrażą pisemna zgodę na ich samodzielny  powrót.
Osoby w  złym stanie psychicznym  lub z myślami samobójczymi niezależnie od wieku  odbierają z terapii rodzice (lub w uzasadnionych wypadkach inne osoby dorosłe).
W uzasadnianych przypadkach terapeuta w trakcie trwania spotkania lub po  spotkaniu może telefonicznie poprosić rodziców o osobiste odebranie ucznia.
Spotkania psychoterapeutyczne odbywają się o stałych porach, co tydzień (z nielicznymi, ustalonymi wcześniej wyjątkami), chyba że zostanie to inaczej ustalone w kontrakcie.
Wszystkie spotkania - psychoterapia, wizyty  diagnostyczne, spotkania z rodzicami  trwają do 60 min.  Chyba, że zostanie to określone inaczej. Czas spóźnienia klienta wliczany jest w czas spotkania.
Na spotkania nie powinny zgłaszać się osoby chore somatycznie np. przeziębione, z grypą, anginą, ale także w stanach uniemożliwiających skupienie się np. z gorączką, silnym bólem głowy, bardzo fizycznie zmęczone, głodne itp.
Wizyty, na które uczestnik nie może się zgłosić powinny być odwołane z jak najdłuższym wyprzedzeniem, jednak najpóźniej dzień przed wizytą.
Trzykrotne niezgłoszenie się i nieodwołanie spotkania, oznacza anulowanie następnych umówionych terminów.
Jeśli osoba uczestnicząca w terapii lub jej rodzice podejmą decyzję o wcześniejszym zakończeniu terapii ważne jest, aby odbyło się jeszcze jedno, kończące spotkanie.

Osoby, które zakończyły lub przerwały terapię mogą umówić się z terapeutą bez ponownego skierowania od psychologa opiekującego się daną placówką. W takim wypadku terapeuta przeprowadza rozmowę z osobą pełnoletnią lub w przypadku osób niepełnoletnich z rodzicami i uczniem, w czasie tej rozmowy (ewentualnie rozmów) podjęte są ustalenia, co do dalszego postępowanie np. ponowienia wizyt diagnostycznych, wznowienia terapii, ustalenia kontraktu, nie wznawiania działań terapeutycznych, innej formy pomocy itp.
Podpisując zgodę na udział dziecka w terapii rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

 

Regulamin korzystania z oferty mediatora oraz przyjęcia dzieci i młodzieży na konsultację i pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, konfliktowych (mediacja), edukacji dotyczącej komunikacji i rozwiązywania konfliktów
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 16

Pomocą i edukacją objęte są dzieci i młodzież wyłącznie z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16.
Do mediatora dzieci/młodzież i ich rodzice kierowani są przez psychologa opiekującego się daną placówką.
Dzieci i młodzież niepełnoletnia uczestniczą za zgodą (pisemną) rodzica/opiekuna prawnego. Pomimo to działania pomocowe nie mogą być podjęte przy sprzeciwie dziecka. Pierwsza wizyta, to wywiad z rodzicami i uzyskanie zgody rodzica/opiekuna prawnego (bez dziecka).

Młodzież pełnoletnia sama zapisuje się na wizytę i sama wyraża zgodę na udzielenie pomocy przez mediatora.
Na pierwszym spotkaniu niezbędna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Przy kolejnych spotkaniach kwestię obecności rodzica ustala wraz z rodzicem/opiekunem prawnym mediator.

Praca z dziećmi, młodzieżą i rodzicami odbywa się w oparciu o zasady mediacji: poufność, dobrowolność, akceptowalność, neutralność
i bezstronność. Na pierwszym spotkaniu szczegółowo omawiane są zasady i uzyskuje się zgodę na udział w działaniach lub mediacji.
Konsultacje trwają 60 minut, a sesje mediacyjne od 90 – 120 minut. Pierwsze spotkanie jest zawsze konsultacyjne.
Dzieci do dwunastego roku życia są przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców lub opiekunów prawnych (ewentualnie upoważnione przez rodziców na piśmie inne osoby dorosłe np. dziadkowie, rodzeństwo).
W wyjątkowych sytuacjach (po uzgodnieniu z mediatorem) dzieci powyżej dwunastego roku życia mogą przychodzić i wracać samodzielnie, jeśli wcześniej rodzice wyrażą pisemna zgodę na ich samodzielny powrót.
Na pierwsze spotkanie niezbędne jest dostarczenie mediatorowi PESEL-u dziecka.
Nie pracujemy z dzieckiem  jeśli jest chore, jak również w stanach uniemożliwiających skupienie się np. gorączka, silne bóle głowy, brzucha,  fizyczne zmęczenie czy głód;

Rodzic nie jest obecny w trakcie pracy z dzieckiem, chyba że mediator/pedagog  zdecyduje inaczej.
Wizyty, na które uczestnik nie może się zgłosić powinny być odwołane z jak najdłuższym wyprzedzeniem, jednak najpóźniej dzień przed wizytą.
Trzykrotne niezgłoszenie się i nieodwołanie spotkania, oznacza anulowanie następnych umówionych terminów.
Podpisując zgodę na udział w konsultacji/mediacji rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 / Projekt i wykonanie art-MEDIA / Polityka prywatności