ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Potrzebne dokumenty

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 16 INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW/PEŁNOLETNICH UCZNIÓW

 
Dokumenty potrzebne do ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
indywidualnego nauczania, indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
 opinii o  potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka:
 

1.Aktualne zaświadczenie lekarskie - wystawione na odpowiednim druku (do pobrania w Poradni lub ze strony internetowej).

a) do kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zaświadczenie lekarskie nie starsze niż 4 miesiące lub  wydane w bieżącym roku szkolnym.  
b) do indywidualnego nauczania, indywidualnego przygotowania przedszkolnego zaświadczenie nie starsze niż 1 miesiąc, wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego, dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy w przypadku ucznia szkoły realizującej kształcenie zawodowe.
c) do opinii o  potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące
 

2. Oryginał aktualnej opinii o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia wg schematu dostępnego na stronie Poradni – zgodnie z zobowiązującym rozporządzeniem

 o opinię może wystąpić do dyrektora placówki wnioskodawca lub Przewodniczący Zespołu Orzekającego. Na dokumentach powinna być data, pieczątka przedszkola lub szkoły, podpis osoby sporządzającej opinię.

 

3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dotychczasowych badań, opinii psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, kopię ostatniego świadectwa szkolnego (jeśli dziecko uczęszcza do szkoły)  i innych dokumentów istotnych dla rozpatrzenia wniosku, wydanych przez inne placówki/instytucje.
 
 4. Posiadane przez wnioskodawcę istotne dla sprawy wyniki badań lekarskich, dokumentacja medyczna, ew. książeczka zdrowia (dotyczy małych dzieci).
 
5. Potwierdzone kserokopie orzeczeń/opinii wydanych wcześniej przez inną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 
6. Jeśli dziecko/uczeń było do tej pory pod opieką innej Poradni należy w Poradni, która do tej pory opiekowała się dzieckiem/uczniem złożyć wniosek o przesłanie dokumentacji do PPP nr 16.

 
Dokumenty w/w są niezbędne, gdyż stanowią uzasadnienie wniosku!           

Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 / Projekt i wykonanie art-MEDIA / Polityka prywatności