ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Orzecznictwo

Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nauczania indywidualnego, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  16
 
- Orzeczenie do kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 
- Orzeczenie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
 
- Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 
- Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim.
 
- Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 
Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci/uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę w rejonie działania Poradni.
 
   W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia i opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 
Zespoły wydają orzeczenia i opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia/opiekuna prawnego lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia, zwanych dalej „wnioskodawcą”.
 
1.Wnioskodawca:
 
2. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii (do pobrania w Poradni lub ze stronie internetowej) zawiera:
1)     imię (imiona) i nazwisko dziecka lub ucznia;
2)     datę i miejsce urodzenia dziecka lub ucznia;
3)     numer PESEL dziecka lub ucznia, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
4)     adres zamieszkania dziecka lub ucznia;
5)     w przypadku dziecka lub ucznia uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub ośrodka:
a)     nazwę i adres przedszkola, szkoły lub ośrodka,
b)     oznaczenie oddziału w szkole, do którego uczeń uczęszcza,
c)     nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
6)     imiona i nazwiska rodziców dziecka lub ucznia, adres ich zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
7)     określenie przyczyny i celu, dla których jest niezbędne uzyskanie orzeczenia lub opinii;
8)     informację o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach – jeżeli takie zostały wydane, wraz ze wskazaniem nazwy poradni, w której działał zespół, który wydał orzeczenie lub opinię, a w przypadku opinii wydanych przez zespół opiniujący działający w niepublicznej  poradni psychologiczno-pedagogicznej – nazwy niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
9)     informację o stosowanych metodach komunikowania się – w przypadku gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym;
10)   adres poczty elektronicznej i numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli takie posiada;
11)   podpis wnioskodawcy.
 
Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii zawiera także:
1)     oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w celu wydania orzeczenia lub opinii;
2) oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody, na uczestnictwo w zespole orzekającym na wniosek przewodniczącego:       – wyznaczonych przez ich dyrektora;  
3) wniosek lub oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody, na uczestnictwo w zespole orzekającym innych osób, w szczególności psychologa, pedagoga, lekarza lub specjalisty, innego niż wymienieni w pkt a-d.
   
4) oświadczenie wnioskodawcy, że jest on rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem, prawnym opiekunem dziecka lub ucznia lub osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem lub uczniem – jeżeli dotyczy;
 
5) oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Dokumentacja. Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i  badań psychologicznych, pedagogicznych i  lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku informując o tym wnioskodawcę.
 
Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.
 
Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego.
 
W zaświadczeniu lekarz określa:
1)     przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
2)     rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.
 
W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją, stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia. Przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 
 Jeżeli wniosek nie zawiera ww danych,  lub oświadczeń, lub wnioskodawca nie dołączył do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii ww dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia tej dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 
Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust. 3–5, albo dołączona przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia lub opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań niezbędnych do wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4–6.
 
WAŻNE
Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem i wyżej wymienioną dokumentacją zgłasza się na wizytę w Poradni w terminie wcześniej ustalonym osobiście lub telefonicznie.  
 
4. Posiedzenie zespołu orzekającego. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu oraz ustala termin posiedzenia zespołu.
 W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia, przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z  dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.
 
 Opinia, o której mowa, zawiera w szczególności:
1)     informację o rozpoznanych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych dziecka lub ucznia, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach;
2)     informację o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu,  szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach, a w przypadku dzieci lub uczniów:
a)     niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym –wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia,
b)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno‑wychowawczymi – okresową ocenę funkcjonowania dziecka;
3)     informację o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, formach udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy oraz wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem lub uczniem mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia.
 
O terminie posiedzenia zespołu przewodniczący zespołu zawiadamia:
1)     wnioskodawcę;
2)     dyrektora szkoły/przedszkola/placówki – w przypadku udziału osób, o których udział wnioskuje przewodniczący zespołu
3)     osoby, o których udział wnioskuje rodzic/dorosły uczeń .
 
Zespół wydaje orzeczenie lub opinię większością głosów.
1)  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zespołu.
2)  Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół.
3). W przypadku gdy wnioskodawca nie uczestniczy w posiedzeniu zespołu przewodniczący  
     zespołu, na prośbę wnioskodawcy, informuje go o przebiegu posiedzenia zespołu  
     i podjętym rozstrzygnięciu, w sposób ustalony z wnioskodawcą.
 
5. Orzeczenia/opinie.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno‑wychowawczych oraz opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
 W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia, o których mowa w ust. 1, oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
 Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
 
Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio:
1)     orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego,
2)     orzeczenie o  braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
3)     orzeczenie o  braku potrzeby indywidualnego nauczania,
4)     orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno‑wychowawczych
Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno­‑wychowawczych, w przypadku:
1)     zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia;
2)     potrzeby zmiany zaleceń wskazanych w poprzednim orzeczeniu;
3)     potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.
 
Nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno‑wychowawczych jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno­‑wychowawczych.
Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania w przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia.
Nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
 
W przypadku nieuwzględnienia wniosku, o nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno­‑wychowawczych, o nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo o nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zespół wydaje odpowiednio:
1)     orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
2)     orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
3)     orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
4)     orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno­‑wychowawczych
Opinia o potrzebie WWRD.
W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii zespół wydaje opinię o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nową opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w przypadku konieczności zmiany zaleceń wskazanych w poprzedniej opinii.
Nowa opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jednocześnie uchyla poprzednią opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 
Orzeczenie lub opinię przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii.
Orzeczenie lub opinia mogą być również przekazane wnioskodawcy, za pokwitowaniem, w poradni, w terminie, o którym mowa powyżej.
 
Orzeczenie lub opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu.
Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.
 
6.Odwołanie od decyzji zespołu.
Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości lub części na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.
Przewodniczący zespołu jest obowiązany przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.
 
 
Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra   Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych (Dz. U. z dnia 14 września 2017 r.)
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 / Projekt i wykonanie art-MEDIA / Polityka prywatności