ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

home » Oferta » WWRD

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci, u których stwierdzono niepełnosprawność zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635) i które posiadają Opinię o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Z zajęć zorganizowanych na podstawie opinii o potrzebie WWRD korzystają dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
Zgłoszenia przyjmowane są na początku roku szkolnego, w trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc. Pierwszeństwo mają dzieci z rejonu działania Poradni.
 
Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do:
Systematycznego, punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia specjalistyczne oraz terapeutyczne.
 Dostarczenia terapeucie wszelkich nowych dokumentów dotyczących stanu zdrowia dziecka, prowadzonych terapii mogących mieć jakikolwiek związek   z aktualną sytuacją dziecka.
Współpracy ze specjalistami i stosowania się do zaleceń dotyczących pracy z dzieckiem w domu.
Rodzice dbają o to, aby dziecko miało na zajęciach wygodny strój i obuwie na zmianę.
 
Zobowiązania Zespołu WWRD:
Przeprowadzenie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz diagnozy trudności rozwojowych.
Przedstawienie rodzicom/ opiekunom prawnym opracowanego przez Zespół Indywidualnego Programu WWRD.
 Prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym Indywidualnym Programem WWRD, analizowanie efektów podejmowanych działań i dokonywanie korekt Programu.
 Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem w domu.
Bieżąca współpraca z rodzicami, informowanie rodziców/opiekunów prawnych o postępach dziecka.
 
Organizacja zajęć:
Zajęcia w ramach WWRD w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 16 w Warszawie odbywają się w wymiarze do 2 godzin zegarowych tygodniowo. Czas i forma zajęć jest dostosowana do stanu psychofizycznego dziecka i do jego potrzeb.
Zajęcia prowadzone są przez specjalistów według ustalonego wcześniej  harmonogramu.
Obecność rodzica/opiekuna prawnego na zajęciach jest wskazana, chyba, że zostanie to ustalone inaczej.
Zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci.
Zajęcia, w szczególności z dziećmi które nie ukończyły 3 roku życia mogą odbywać się w domu rodzinnym dziecka (jeżeli stan dziecka nie pozwala na przyjście do poradni).
Planowana nieobecność dziecka powinna być zgłaszana do sekretariatu poradni w możliwym jak najwcześniejszym terminie, jednak nie później niż 2 dni przed terminem zajęć.
 
Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie.
Nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), podczas urlopów  i zwolnień lekarskich.
Trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje wykreśleniem wizyt  z grafiku terapeutów.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 / Projekt i wykonanie art-MEDIA / Polityka prywatności