ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Mediacje i interwencje kryzysowe

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów.

To proces, w którym przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora, strony konfliktu mogą wypracować porozumienie, które - w przekonaniu każdej z nich -  będzie uczciwe  i sprawiedliwe.

Zasady mediacji:
Mediacja opiera się na  kilku fundamentalnych zasadach. Ich przestrzeganie stanowi w dużej mierze o  jej pozytywnym efekcie: Ofertę mediacyjną kierujemy do szkół i placówek oświatowych, które chcą skorzystać z pomocy doświadczonych mediatorów przy rozwiązaniu konfliktów w placówce (konflikty: rówieśnicze o dużej skali, konflikty między rodzicami, a dziećmi; konflikty między rodzicami, a pracownikami szkoły/placówki; konflikty wynikające z relacji w środowisku szkolnym/placówce; itp.)
Prowadzone są również mediacje rodzinne – kieruje psycholog PPP Nr 16 po wcześniejszej konsultacji.

Coaching:
Coaching to proces pomagania drugiej osobie, mający na celu dotarcie do jej szczytowych możliwości. Polega on na rozwijaniu silnych stron tej osoby, pomocy w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekroczeniu własnych ograniczeń (Kilburg,1996).
Coaching grupowy  polega na pracy coacha z grupą kilku osób na indywidualnych celach członków grupy. Ten rodzaj coachingu jest stosowany w pracy z grupą ludzi o podobnych potrzebach, np. komunikacja, kreatywność i innowacyjność, rozwiązywanie problemów. W tym wypadku rodzice będą pracowali na indywidualnych celach, związanych z rodzicielstwem, pożądaną postawą rodzica, wychowaniem dzieci oraz możliwości wykorzystania zasobów rodzica w projektowaniu dalszej edukacji  dziecka (ostatnie klasy szkół podstawowych i gimnazjalnych).
 
Coaching grupowy skierowany jest do rodziców.  Coaching indywidualny skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów i innych).
Na zamówienie szkoły możliwy jest coaching zespołowy.

Superwizje
Superwizje adresowane są do nauczycieli, nauczycieli specjalistów i dyrektorów placówek oświatowych.
Superwizje pomagają dostrzec granicę pomiędzy odpowiedzialnością, wynikającą z roliosoby udzielającej pomocy/wsparcia, a odpowiedzialnością klienta.
Superwizje są takim procesem, w którym jest możliwość przyjrzenia się trudnościom pojawiającym się podczas udzielania wsparcia i znalezieniaindywidualnego sposobu radzenia sobie z nimi.Wzmocnienie tej umiejętności służy nie tylko osobie pomagającej, ale również odbiorcy jego pomocy.

Udział w superwizjach pomaga spojrzeć na problem z różnych perspektyw, dojrzeć go w szerszym kontekście, co ułatwia jego zrozumienie i znalezienie właściwego rozwiązania. Możliwość poznania i zrozumienia swoich emocji, a także emocji klientów, ich postaw i potrzeb, pomaga w zmniejszeniu lub uwolnieniu się od napięcia, frustracji i wielu  negatywnych uczuć.
 
Kryzys w placówce oświatowej:
Pojęciem „kryzys” zwykle określa się  taką sytuację, którą osoba (lub grupa osób) postrzega jako zbyt  trudną lub wręcz niemożliwą do rozwiązania za pomocą własnych, dotychczasowych, znanych  zasobów. Wówczas  najczęściej występuje potrzeba  skorzystania  z zewnętrznej pomocy. W codziennej  pracy placówek oświatowych jest na co dzień wiele sytuacji trudnych, które - dzięki wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu kadry –rozwiązywanych jest na bieżąco z pozytywnym skutkiem. Jednak każda placówka  potencjalnie zagrożona jest wystąpieniem  sytuacji kryzysowej. Niektóre mają już też za sobą takie doświadczenia. Warto na ten temat  rozmawiać, przygotować się na takie trudności tak, aby łatwiej było sobie z nimi radzić, kiedy się pojawią.
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 / Projekt i wykonanie art-MEDIA / Polityka prywatności