ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Diagnoza

Formy pomocy diagnostycznej  realizowane  przez specjalistów Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16:


DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA


Diagnoza psychologiczna jest często pierwszym krokiem do podjęcia odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspomagającej rozwój dzieci i młodzieży.  Uzyskanie odpowiednich informacji dotyczących różnych aspektów rozwoju pozwala na precyzyjne ustalenie przyczyn kłopotów i podjęcie odpowiednich działań.  Wśród obszarów jakie diagnozują specjaliści Poradni znajdują się:

 • diagnoza poziomu rozwoju poznawczego;
 • diagnoza gotowości szkolnej u dzieci w wieku przedszkolnych;
 • diagnoza trudności szkolnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 • diagnoza kompetencji emocjonalnych i społecznych;
 • diagnoza trudności wychowawczych dzieci i młodzieży;
 • diagnoza uzdolnień.


 


DIAGNOZA PEDAGOGICZNA 

 

Diagnoza pedagogiczna określa przyczynę trudności szkolnych dziecka. Obejmuje ona ocenę umiejętności szkolnych (tempo i technika czytania, rozumienie oraz poprawność zapisu zarówno pod względem graficznym jak i ortograficznym) oraz ocenę funkcjonowania analizatorów podstawowych wzrokowo-ruchowego, wzrokowo- przestrzennego i słuchowo-językowego. Badanie to ma na celu określenie stanu wiedzy i praktycznych umiejętności szkolnych ucznia w odniesieniu do wymagań programowych klasy, do której dziecko uczęszcza.


DIAGNOZA PEDAGOGICZNA Z MATEMATYKI

 

Celem diagnozy matematycznej jest określenie rodzaju i przyczyn niepowodzeń w nauce matematyki.

Diagnoza matematyczna określa:

 • poziom umiejętności matematycznych
 • poziom dojrzałości rozumowania operacyjnego
 • sprawność funkcji zaangażowanych podczas działalności matematycznej dziecka

 
Dzięki diagnozie można dowiedzieć się również w jaki sposób można wspierać dziecko w nauce matematyki  by mogło sprostać wymaganiom programowym szkoły.
 


DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

 

Diagnoza logopedyczna pozwala ocenić poziom rozwoju mowy dziecka.  Podczas badania ustala się, które głoski realizowane są nieprawidłowo, jakie są przyczyny wady wymowy, jaki wpływ ma wada na proces porozumiewania się i funkcjonowanie dziecka. Na ustalenie poziomu rozwoju mowy dziecka składa się badanie tego, jak dziecko mówi i jak rozumie mowę poprzedzone wywiadem z rodzicami. Uzyskane w ten sposób informacje pomogą logopedzie określić przyczynę wady wymowy i opracować skuteczny plan terapii.
 


DIAGNOZA WARNKEGO

Podczas procedury diagnostycznej w metodzie Warnkego przeprowadza się kilkanaście zadań, które badają stopień zautomatyzowania różnych umiejętności z zakresu:

 • percepcji wzrokowej (na przykład szybkość, z jaką dziecko spostrzega bodźce);
 • percepcji słuchowej (na przykład różnicowanie tonów dźwięków, słyszenie bodźców z różnych kierunków);
 • motoryki (na przykład koordynacja wzrokowo-ruchowa, umiejętność wystukiwania słyszanego rytmu).

Od automatyzacji i współpracy w zakresie powyższych umiejętności zależy efektywność nauki czytania i pisania.


DIAGNOZA I DORADZTWO ZAWODOWE
 

Diagnoza preferencji i predyspozycji edukacyjno-zawodowych pomaga przeanalizować potencjał zawodowy, określić mocne strony i odnaleźć, często niezauważone do tej pory, talenty, umiejętności i zdolności. Na diagnozę składa się cykl spotkań z uczniem, gdzie poprzez rozmowę, ale również wykorzystanie różnych narzędzi diagnostycznych (testy preferencji zawodowych, narzędzia multimedialne, niewerbalne, karty metaforyczne) określa się mocne strony ucznia w kontekście wyboru szkoły ponadpodstawowej czy kierunku studiów. Osoby korzystające z usług doradcy stają się bardziej pewne siebie, mają większą świadomość tego, jak wygląda współczesny rynek pracy oraz czego mogą spodziewać się po ukończeniu danego kierunku kształcenia. 


DIAGN

Metoda opracowana przez Freda Warnkego przeznaczona jest do wspierania pracy z dziećmi (od 7 roku życia), u których występują trudności w zakresie prawidłowego, czytania, pisania, mówienia i przetwarzania bodźców słuchowych.

Według tej koncepcji przyczyną tych problemów są zaburzenia automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego.

Terapia Warnkego polega na ćwiczeniu automatyzacji w zakresie ośmiu funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki wykonywanych z pomocą urządzenia Brain-Boy® - Universal.TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”. Głównym jej zadaniem jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia.
Integracja sensoryczna to proces neurofizjologiczny organizujący wrażenia (bodźce) płynące z ciała i środowiska zewnętrznego w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania adaptacyjnego w odpowiedzi na sytuację (bodźce) zmieniającego się otoczenia zewnętrznego i warunków wewnętrznych. 
Podczas terapii dziecko nie ćwiczy konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe, leżące u podstaw tych umiejętności. Sameumiejętności pojawiają się w sposób naturalny, jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.
 
Terapia przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym o prawidłowym rozwoju, które doświadczają problemów w codziennym funkcjonowaniu wynikających:

 • z opóźnionego rozwoju psychomotorycznego,
 • z deficytów koncentracji uwagi,
 • z nadpobudliwości psycho-ruchowej.
Terapia stosowana jest również wspomagająco w pracy z dziećmi: 
 • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • z ADHD,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.


SOCJOTERAPIA


Socjoterapia to forma pomocy mieszcząca się pomiędzy psychoterapią, psychoedukacjąa treningiem interpersonalnym.
 
Zadaniem socjoterapeuty jest pomoc i wspieranie rozwoju dzieci w taki sposób, by lepiej radziły sobiez rozwiązywaniem problemów, lepiej rozumiały siebie (znały swoje mocne i słabe strony), by umiały nawiązywać przyjaźniez rówieśnikami. Socjoterapia ma na celu odreagowanie emocjonalne, przeżycie konkretnych doświadczeń i uczenie się nowych korzystniejszych zachowań (trening umiejętności społecznych).
Terapia skierowana jest do dzieci  klas IV – VI szkoły podstawowej, młodzieży z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
               
Socjoterapia adresowana jest  do dzieci:

 • z zaburzeniami zachowania,
 • z nadpobudliwością,
 • z agresją,
 • z niską samooceną,
 • z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • z  innymi trudnymi zachowaniami oraz do młodzieży w okresie dorastania, borykającej sięz problemami osobistymii trudnościami życiowymi.


TERAPIA PSYCHOMOTORYCZNA


Głównym celem i najważniejszym efektem terapii psychomotorycznej jest aktywizacja procesów integracyjnych mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie dziecka we wszystkich zakresach rozwoju.
 
Terapia skierowana jest do dzieci w wieku 3-7 lat (ew. do 10 r. ż.) z następującymi trudnościami rozwojowymi:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • trudności w wykonywaniu czynności ruchowych
 • (brak koordynacji, zaburzenia równowagi itp.),
 • zaburzenia lateralizacji,
 • opóźnienie rozwoju schematu ciała i brak orientacji w przestrzeni,
 • trudności w uczeniu się,
 • zaburzenia zachowania,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktów.


DORADZTWO ZAWODOWE

 
Indywidualny problem ucznia rozpoznawany jest kompleksowo na podstawie rozmowy, wyników badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich – jeżeli stan zdrowia ucznia wyraźnie ogranicza mu swobodny wybór zawodu.
 
Oferta Poradni skierowana jest do uczniów:

 • z trudnościami w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia (np. uczniów niezdecydowanych – określenie preferencjii predyspozycji zawodowych),
 • z wadami fizycznymii przewlekłymi schorzeniami,
 • uczniów stojących przed koniecznością zmiany szkoły ze względu na stan zdrowia.


PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO BEHAWIORALNA


Celem terapii jest zmiana przekonań, dysfunkcyjnych zachowań oraz wypracowywanie nowych sposobów radzenia sobie z problemami.
W terapii poznawczo- behawioralnej zakłada się, że przeżywane emocje oraz zachowania zależą od procesów poznawczych. W trakcie terapii klient wraz z terapeutą pracują razem nad zidentyfikowaniem problemu w kontekście związku pomiędzy myślami, przekonaniami  a zachowaniami danej osoby. Główny nacisk terapii położony jest na "tu i teraz" czyli na bieżące problemy. Indywidualnie wspólniez klientem wyznacza się cel terapiii długość jej trwania.
Terapia poznawczo - behawioralna zalicza się raczej do terapii krótkoterminowych. Zazwyczaj jest to od 20 - do 60 sesji terapeutycznych. Długość trwania terapii zależy od zgłoszonego problemu i jej celu.
 
W naszej poradni oferta terapii jest skierowana przede wszystkim do młodzieży z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami nastroju. Terapię poprzedza kilka spotkań diagnostycznych z osobą zainteresowaną oraz spotkaniaz rodzicami. Wspólnie z terapeutą zostaje podjęta decyzja o możliwości terapii i jej celach. Spotkania terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu.


TERAPIA RODZINNA


Terapia rodzinna prowadzona w nurcie psychodynamicznym, zorientowana na proces.
Terapia skierowana jest do rodzin z  problemami w funkcjonowaniu małżeńskim oraz rodzicielskim.

Decyzja o rozpoczęciu  każdego rodzaju terapii poprzedzona jest diagnozą specjalisty z Poradni.
Wstępnej kwalifikacji dziecka na diagnozę dokonuje psycholog opiekujący się placówką.
 
W ramach wymienionych metod, specjaliści Poradni  proponują nauczycielom i specjalistom ze szkół i przedszkoli:
 

 • grupowe spotkania informacyjne na temat realizowanych metod,
 • konsultacje indywidualne dotyczące konkretnych  przypadków (wymagana zgoda rodzica).

Istnieje możliwość zorganizowania grup wsparcia dla specjalistów (z poszczególnych dziedzin) zatrudnionych w placówkach współpracujących z naszą Poradnią.


 
DIAGNOZA WARNKEGO

 
DIAGNOZA PEDAGOGICZNA
 

 

DIAGNOZA I DORADZTWO ZAWODOWE
Diagnoza preferencji i predyspozycji edukacyjno-zawodowych pomaga przeanalizować potencjał zawodowy, określić mocne strony i odnaleźć, często niezauważone do tej pory, talenty, umiejętności i zdolności. Na diagnozę składa się cykl spotkań z uczniem, gdzie poprzez rozmowę, ale również wykorzystanie różnych narzędzi diagnostycznych (testy preferencji zawodowych, narzędzia multimedialne, niewerbalne, karty metaforyczne) określa się mocne strony ucznia w kontekście wyboru szkoły ponadpodstawowej czy kierunku studiów. Osoby korzystające z usług doradcy stają się bardziej pewne siebie, mają większą świadomość tego, jak wygląda współczesny rynek pracy oraz czego mogą spodziewać się po ukończeniu danego kierunku kształcenia. 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 / Projekt i wykonanie art-MEDIA / Polityka prywatności