ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Oferta

Formy pomocy postdiagnostycznej  realizowane  przez specjalistów Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w roku szkolnym 2018/2019:TERAPIA BIOFEEDBACK


Biofeedback EEG  (z ang. biologiczne sprzężenie zwrotne) jest techniką w której dziecko może poprawić pracę mózgu poprzez umiejętne odczytywanie sygnałów z własnego ciała.
 
W trakcie treningu dziecko uczy się jak wzmacniać pożądane fale – koncentracji, relaksu, a redukować fale stresu, lęku, napięcia.
Poprzez powtarzanie (min. 10 zabiegów) efekty treningu są utrwalane na długie lata.
Metoda ta pozwala zwiększyć giętkość myślenia, kreatywnośći pamięć, poprawia nastróji samoocenę, polepsza sen.
 
Proponujemy trening biofeedback dzieciom:

 • z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
 • z  ryzykiem dysleksji,
 • z  zaburzeniami koncentracji uwagi,
 • z zaburzeniami procesu uczenia się (ADD).

 
Licealistom proponujemy treningi biofeedback, aby:

 • zmniejszyć stres i tremę,
 • poprawić samopoczucie,
 • podnieść wiarę we własne siły przed egzaminem maturalnym.

 
Uwaga! Przed rozpoczęciem terapii biofeedback konieczne jest badanie EEG.TERAPIA PEDAGOGICZNA Z MATEMATYKI


Celem terapii jest podniesienie kompetencji matematycznych oraz stopniowe dostosowanie umiejętności i wiadomości matematycznych dziecka do wymagań stawianych przez szkołę.
Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowejw wymiarze jednej godziny tygodniowo.
 
Terapia  jest skierowana do  dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki od 5 do 11 roku życia, dostosowana do aktualnego poziomu wiadomościi umiejętności dziecka oraz do poziomu i struktury jego zdolności matematycznych.
Jest to terapia dla dzieci, które mają trudności m. in.:

 • z przeliczaniem,
 • z zapamiętaniemi rozróżnianiem cyfr,
 • z prawidłowym porządkowaniem liczb w kolejności malejącej i rosnącej,
 • z rozumieniem symboli matematycznych i schematów graficznych,
 • z liczeniem,
 • z zapamiętaniem tabliczki mnożenia,
 • z dobraniem działania do zadania z treścią,
 • z nauką geometrii.TERAPIA PEDAGOGICZNA W ZAKRESIE CZYTANIA I PISANIA


Terapia pedagogiczna polega na usprawnianiu zaburzonych funkcji (słuchowo-językowej, wzrokowo-przestrzennej, kinestetyczno-ruchowej) oraz pobudzaniu mechanizmów kompensowania słabiej funkcjonujących obszarów bardziej sprawnymi.
 
Terapia pedagogiczna jest skierowana do dzieci:

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania,
 • z trudnościami w opanowaniu poprawnej pisowni,
 • z niskim poziomem graficznym pisma,
 • z obniżonym poziomem umiejętności percepcyjno – motorycznych,
 • z obniżoną koncentracją uwagi,TERAPIA PEDAGOGICZNA DLA UCZNIÓW Z DYSORTOGRAFIĄ (kl.IV-VI, GIMNAZJUM)


Program zajęć grupowych dostosowany jest do etapu edukacyjnego ucznia. Terapia pedagogiczna skierowana do uczniów mających problemy z opanowaniem poprawnej pisowni i zasad ortograficznych.


TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Celem terapii jest poprawa komunikacji werbalnej stosownie do wieku dziecka, eliminowanie nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania aparatu artykulacyjnego (np.: wady zgryzu, nieprawidłowe połykanie),
ćwiczenia toru oddechowego, wywoływanie prawidłowo brzmiących głosek, utrwalanie wywołanych głosek w mowie czynnej, wzbogacanie słownictwa w mowie czynnej i biernej.
 
Terapią logopedyczną objęte są dzieci od trzeciego roku życia oraz młodzież.
Terapia obejmuje:

 • opóźniony rozwój mowy (o różnej etiologii),
 • zaburzony  rozwój mowy,
 • wady wymowy (dyslalia),
 • zaburzenia słuchu fonematycznego (mowa bezdźwięczna).

Dostępne są również konsultacjei poradnictwo logopedyczne dla dzieci od 1r.ż. do ukończenia nauki szkolnej.


TERAPIA METODĄ TOMATISA

Terapia metodą  Tomatisa jest to trening uwagi i koncentracji słuchowej polegający na ćwiczeniu mięśni ucha.
 
Terapia metodą  Tomatisa adresowana jest  do dzieci:

 • z zaburzeniami mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy),
 • z zaburzeniami głosu,
 • z dysleksją,
 • z zaburzeniami emocjonalnymi
 • z zaburzeniami uwagii koncentracji,
 • z autyzmem,
 • z ADHD.


TERAPIA METODĄ WARNKEGO

Metoda opracowana przez Freda Warnkego przeznaczona jest do wspierania pracy z dziećmi (od 7 roku życia), u których występują trudności w zakresie prawidłowego, czytania, pisania, mówienia i przetwarzania bodźców słuchowych.

Według tej koncepcji przyczyną tych problemów są zaburzenia automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego.

Terapia Warnkego polega na ćwiczeniu automatyzacji w zakresie ośmiu funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki wykonywanych z pomocą urządzenia Brain-Boy® - Universal.TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”. Głównym jej zadaniem jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia.
Integracja sensoryczna to proces neurofizjologiczny organizujący wrażenia (bodźce) płynące z ciała i środowiska zewnętrznego w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania adaptacyjnego w odpowiedzi na sytuację (bodźce) zmieniającego się otoczenia zewnętrznego i warunków wewnętrznych. 
Podczas terapii dziecko nie ćwiczy konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe, leżące u podstaw tych umiejętności. Sameumiejętności pojawiają się w sposób naturalny, jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.
 
Terapia przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym o prawidłowym rozwoju, które doświadczają problemów w codziennym funkcjonowaniu wynikających:

 • z opóźnionego rozwoju psychomotorycznego,
 • z deficytów koncentracji uwagi,
 • z nadpobudliwości psycho-ruchowej.
Terapia stosowana jest również wspomagająco w pracy z dziećmi: 
 • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • z ADHD,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.


SOCJOTERAPIA


Socjoterapia to forma pomocy mieszcząca się pomiędzy psychoterapią, psychoedukacjąa treningiem interpersonalnym.
 
Zadaniem socjoterapeuty jest pomoc i wspieranie rozwoju dzieci w taki sposób, by lepiej radziły sobiez rozwiązywaniem problemów, lepiej rozumiały siebie (znały swoje mocne i słabe strony), by umiały nawiązywać przyjaźniez rówieśnikami. Socjoterapia ma na celu odreagowanie emocjonalne, przeżycie konkretnych doświadczeń i uczenie się nowych korzystniejszych zachowań (trening umiejętności społecznych).
Terapia skierowana jest do dzieci  klas IV – VI szkoły podstawowej, młodzieży z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
               
Socjoterapia adresowana jest  do dzieci:

 • z zaburzeniami zachowania,
 • z nadpobudliwością,
 • z agresją,
 • z niską samooceną,
 • z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • z  innymi trudnymi zachowaniami oraz do młodzieży w okresie dorastania, borykającej sięz problemami osobistymii trudnościami życiowymi.


TERAPIA PSYCHOMOTORYCZNA


Głównym celem i najważniejszym efektem terapii psychomotorycznej jest aktywizacja procesów integracyjnych mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie dziecka we wszystkich zakresach rozwoju.
 
Terapia skierowana jest do dzieci w wieku 3-7 lat (ew. do 10 r. ż.) z następującymi trudnościami rozwojowymi:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • trudności w wykonywaniu czynności ruchowych
 • (brak koordynacji, zaburzenia równowagi itp.),
 • zaburzenia lateralizacji,
 • opóźnienie rozwoju schematu ciała i brak orientacji w przestrzeni,
 • trudności w uczeniu się,
 • zaburzenia zachowania,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktów.


DORADZTWO ZAWODOWE

 
Indywidualny problem ucznia rozpoznawany jest kompleksowo na podstawie rozmowy, wyników badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich – jeżeli stan zdrowia ucznia wyraźnie ogranicza mu swobodny wybór zawodu.
 
Oferta Poradni skierowana jest do uczniów:

 • z trudnościami w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia (np. uczniów niezdecydowanych – określenie preferencjii predyspozycji zawodowych),
 • z wadami fizycznymii przewlekłymi schorzeniami,
 • uczniów stojących przed koniecznością zmiany szkoły ze względu na stan zdrowia.


PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO BEHAWIORALNA


Celem terapii jest zmiana przekonań, dysfunkcyjnych zachowań oraz wypracowywanie nowych sposobów radzenia sobie z problemami.
W terapii poznawczo- behawioralnej zakłada się, że przeżywane emocje oraz zachowania zależą od procesów poznawczych. W trakcie terapii klient wraz z terapeutą pracują razem nad zidentyfikowaniem problemu w kontekście związku pomiędzy myślami, przekonaniami  a zachowaniami danej osoby. Główny nacisk terapii położony jest na "tu i teraz" czyli na bieżące problemy. Indywidualnie wspólniez klientem wyznacza się cel terapiii długość jej trwania.
Terapia poznawczo - behawioralna zalicza się raczej do terapii krótkoterminowych. Zazwyczaj jest to od 20 - do 60 sesji terapeutycznych. Długość trwania terapii zależy od zgłoszonego problemu i jej celu.
 
W naszej poradni oferta terapii jest skierowana przede wszystkim do młodzieży z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami nastroju. Terapię poprzedza kilka spotkań diagnostycznych z osobą zainteresowaną oraz spotkaniaz rodzicami. Wspólnie z terapeutą zostaje podjęta decyzja o możliwości terapii i jej celach. Spotkania terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu.


TERAPIA RODZINNA


Terapia rodzinna prowadzona w nurcie psychodynamicznym, zorientowana na proces.
Terapia skierowana jest do rodzin z  problemami w funkcjonowaniu małżeńskim oraz rodzicielskim.

Decyzja o rozpoczęciu  każdego rodzaju terapii poprzedzona jest diagnozą specjalisty z Poradni.
Wstępnej kwalifikacji dziecka na diagnozę dokonuje psycholog opiekujący się placówką.
 
W ramach wymienionych metod, specjaliści Poradni  proponują nauczycielom i specjalistom ze szkół i przedszkoli:
 

 • grupowe spotkania informacyjne na temat realizowanych metod,
 • konsultacje indywidualne dotyczące konkretnych  przypadków (wymagana zgoda rodzica).

Istnieje możliwość zorganizowania grup wsparcia dla specjalistów (z poszczególnych dziedzin) zatrudnionych w placówkach współpracujących z naszą Poradnią.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 / Projekt i wykonanie art-MEDIA / Polityka prywatności